Region Östergötland

PHTLS refresh

PHTLS® är ett amerikanskt utbildningskoncept för akut prehospitalt omhändertagande av traumapatienter som funnits sedan 1983. PHTLS® är resultatet av ett samarbete mellan NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians) och The American College of Surgeons. I Sverige har kursverksamheten funnits sedan 1998. Det medicinska ansvaret för kursen har svensk förening för anestesi- och intensivvård. Kursverksamheten organiseras av PHTLS® Sverige. Syftet är att förbättra det prehospitala akuta omhändertagandet av skadade. Att skapa förutsättningar för ett förbättrat tvärprofessionellt handhavande av traumapatienter i vårdkedjan. Efter kursen erhåller deltagaren ett kurscertifikat som är giltigt i fyra år.

För anmälan och vidare information: