Region Östergötland

PS instruktör

En plötsligt uppkommen skadehändelse ställer stora krav på involverade aktörer för att snabbt skapa ett effektivt arbete. Ledning, beslutsfattning och samverkan med andra myndigheter är där av stor vikt för att utnyttja prehospitala sjukvårdsresurser på ett optimalt sätt.
Katastrofmedicinskt centrum i Linköping (KMC) erhöll 2003 uppdraget av Socialstyrelsens att ta fram en konceptutbildning för särskild sjukvårdsledning i skadeområde som skulle spridas. Denna utbildning fick namnet PS- Prehospital Sjukvårdsledning®. Konceptet utgår ifrån de lagar och föreskrifter som reglerar hälso- sjukvårdens arbete i stort och specifikt för katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22). Här innefattades även en nationellt gemensam struktur för särskild sjukvårdsledning vid särskild händelse.
Utbildningen bygger på att all ambulanspersonal kan komma att hamna först på en skadeplats  och ska kunna etablera prehospital sjukvårdsledning. PS® är idag ett nationellt koncept med över 10000 utbildade i Sverige. Konceptet bygger på kvalitetsindikatorer för ledning, beslutsfattning och samverkan där styrkan är enkelhet, mätbarhet och spridning av och återkoppling från instruktörer genom ” train the trainer effekten”.

För anmälan och vidare information: