Region Östergötland

PS-Prehospital sjukvårdsledning®

PS-Prehospital sjukvårdsledning®
Bakgrund:

En plötsligt uppkommen skadehändelse ställer stora krav på involverade aktörer för att snabbt skapa ett effektivt arbete. Ledning, beslutsfattning och samverkan med andra myndigheter är där av stor vikt för att utnyttja prehospitala sjukvårdsresurser på ett optimalt sätt.

 

Katastrofmedicinskt centrum i Linköping (KMC) erhöll 2003 uppdraget av Socialstyrelsens att ta fram en konceptutbildning för särskild sjukvårdsledning i skadeområde som skulle spridas. Denna utbildning fick namnet PS- Prehospital Sjukvårdsledning®. Konceptet utgår ifrån de lagar och föreskrifter som reglerar hälso- sjukvårdens arbete i stort och specifikt för katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22). Här innefattades även en nationellt gemensam struktur för särskild sjukvårdsledning vid allvarlig händelse. 

 

Ledningskonceptet bygger på att all ambulanspersonal kan komma att hamna först på en skadeplats  och att ambulanspersonalen i första ambulans på skadeplats ska kunna etablerar prehospital sjukvårdsledning. PS® är idag ett etablerat nationellt koncept med dryga 7400 utbildade i Sverige. PS- konceptet bygger på mätbara kvalitetsindikatorer för ledning, beslutsfattning och samverkan. Styrkan i konceptet är enkelheten, mätbarheten och spridningen av instruktörer, ” train the trainer effekten”.

 

Avsedd för:

Grund:
All personal inom ambulanssjukvården och annan sjukvårdspersonal som av regionen är utpekad att kunna verka i ledningsfunktion i skadeområdet.


Instruktör:
Personen utsedd av regionen där etablerad fakultet finns eller har avsikten att starta sådan. Individen bör ha god förmåga att undervisa och ge feedback och har med fördel en vardaglig anknytning till prehospitalt arbete.

Mål:

 

 

 

Grund:
Deltagarna ska efter kursen kunna:
• Principer för ledning av sjukvård vid allvarlig händelse.
• Organisation och triage i skadeområde.
• Principerna vid prehospital sjukvårdsledning.
• Aktuella termer och begreppsdefinitioner.
• Lagrum för och samverkan vid prehospitala sjukvårdsinsatser.

 

Instruktör:
• Efter genomgången kurs ska instruktör utöver målen för grund kunna planera och genomföra användarutbildning i konceptet PS-Prehospital sjukvårdsledning®.
• Instruktören bör genomföra minst en grundutbildning inom nästkommande år.

Innehåll:

Instruktör:

Måndag - Utbildning PS-användare dag 1

Tisdag - Utbildning PS-användare dag 2

Onsdag - Pedagogik och teknik för instruktörer

Torsdag - Tillämpning som instruktör

Fredag - Tillämpning som instruktör

 

Grund:

Torsdag - Användarutbildning

Fredag - Användarutbildning

 

PS-grund är en tvådagars utbildning bestående av teoretisk undervisning gällande bl.a. ledning, samverkan, särskild sjukvårsledning och inriktningsbeslut kopplat till triage. Dagarna innehåller ett flertal table-top-övningar med olika typer av scenarios för att simulera och träna i de olika ledningsrollerna sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig. Feedback och utvärdering mot mätbara kvalitetsindikatorer ges av utbildade instruktörer.


Den pedagogiska utbildningsdagen består av föreläsning och gruppdiskussioner utifrån vad som är en bra instruktör.
Upplägg av tabeltop-övningar och simulerings teknik ingår och dagen avslutas med att deltagarna förbereder simuleringsövningar inför användarutbildning.


Tillämpning som instruktörer sker genom att utbildare genomför tabletop-övningar under användarutbildning med stöd från erfaren instruktör.  

Examinationsform:

Grund:
Skriftlig tentamen
Examination mot mätbara kvalitetsindikatorer.

 

Instruktör:
Tillämpning - simuleringsövning under användarutbildning. Varje instruktör ges individuell feedback.

Antal deltagare: PS-instruktör 16 deltagare
PS-grund 32 deltagare
Kurslängd: PS-instruktör 5 dagar. (mån-fred)
PS-grund 2 dagar. (tors-fre)
Kursledning:

Henrik Lidberg, kursansvarig 010-103 0873
henrik.lidberg@regionostergotland.se

KMC admin:

Telefon: 010-103 3569
KMC@regionostergotland.se

Anmälan:

Innan anmälan ska denna ha verifierats med ansvariga inom egen organisation (ambulansjukvård/beredskapssamordnare/PS fakultet)

Kursanmälan görs sedan direkt på vår websida. Till kursanmälan >>>

Avgift:

PS-instruktör 5 dagar, 11 000 SEK exkl. moms.

PS-grund 2 dagar, 5 000 SEK exkl. moms.
Avgiften inkluderar kursavgift samt all förtäring under kursen.

Kurstid:

PS-instruktör: 2019-05-20--2019-05-24

PS-grund: 2019-05-23--2019-05-24

Sista anmälningsdag:

2019-04-22

Plats:

Katastrofmedicinskt Centrum, Linköping.