Region Östergötland

Särskild sjukvårdsledning

Samhällsstörningar är företeelser och händelser som hotar eller skadar det som ska skyddas i samhället. Varje landsting/region ska vid särskild händelse eller vid risk för sådan händelse ha förmåga att larma och aktivera de funktioner som är nödvändiga.
Behovet av att etablera en särskild sjukvårdsledning uppstår oftast då sjukvårdens resurser måste samordnas och ledas på ett särskilt sätt t ex vid en inträffad skadehändelse, vid ett hot eller om en annan myndighet behöver samverka. Händelserna är ofta tidskritiska och kan komma att ställa stora krav på tydlig inriktning och samordning för att rädda liv. Det samma gäller även vid samhällsstörningar om hälso- och sjukvårdens verksamheter riskerar att påverkas negativt och de som har ett behov inte kan erbjudas vård.
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar implementeras i landsting/regioner och består av ett förhållningssätt, ett sätt att tänka – och arbetssättet – ett sätt att göra. Sättet att etablera särskild sjukvårdsledning ska vara detsamma som vid en särskild eller extraordinär händelse.
Socialstyrelsen har utvecklat en särskild ledningsmodell som beskriver hälso- och sjukvårdens uppgifter vid akuta sjukvårdsinsatser. Denna modell utgör grunden för de föreskrifter som är framtagna (SOSFS 2013:22) och har i denna utbildning flätats ihop helhetsmodellen utifrån gemensamma grunder för samverkan och ledning. Ett nationellt koncept för stab och ledningsmetodik används.

För anmälan och vidare information: