Region Östergötland

Verksamhet

Katastrofmedicinskt centrum har uppdraget att vara ett nationellt och internationellt centrum inom ämnesområdena katastrofmedicin och traumatologi sedan starten 2001. Syftet är att bedriva forskning, utbildning, utveckling inom dessa ämnesområden.

För att uppnå det krävs en samverkan och en samsyn med andra organisationer i samhället. Vår verksamhet finns därför i olika sammanhang där vi deltar, inhämtar och delger vår kunskap. Omvärldsbevakning blir särskilt viktig för att kunna hämta hem ny kunskap och evidens inom våra ämnesområden.

Inom ramen för Internationella medicinska programmet kompetensutvecklas personal inom Region Östergötland (RÖ) i olika projekt runt om i världen. Syftet är att inhämta och delge kunskap inom hälso- och sjukvården med ett vinn/vinn koncept.

KMCs uppdragsgivare är huvudsakligen Region Östergötland och Linköpings universitet. Vidare samarbetar KMC med Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Länsstyrelse, Polismyndigheten samt landsting/regioner och kommuner i Sverige. Vi har även flertalet internationella partners och vårt nätverk är av stor betydelse för verksamhetens internationella förankring och utveckling.

Katastrofmedicinskt centrum leds av en stab och har tre verksamhetsområden.

- Kunskapsenheten
- Internationella medicinska programmet
- Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap

Kunskapsenheten

Kunskapsenheten är en kunskapsbyggande verksamhet som genom utbildning, utveckling och forskning bidrar till att stärka individers och organisationers förmåga att hantera olika typer av komplexa händelser. Vi arbetar utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt som tillgodoser lärande och inhämtning av nya metoder, modeller och verktyg som i förlängningen bidrar till stärkt förmåga i RÖ och i Sverige.
Verksamheten innefattar förvaltning och produktion av det visualiserande simuleringsverktyget Emergo Train System®, förvaltning och utveckling av det nationella konceptet för PS – Prehospital Sjukvårdsledning® samt Advanced Medical Training Center – AMTC. Kunskapsenheten erbjuder evidensbaserade och kvalitetssäkrade utbildningar och koncept, individuell färdighetsträning på avancerad nivå samt lärande och prövande övningar.

Kunskapsenheten innefattar också verksamhetsnära forskning och utveckling inom hela vårt kunskapsfält. I detta inkluderas utveckling av metoder, modeller, system och verktyg till stöd för kunskapsområdet och dess kunskapsspridning. Största delen av forskningsverksamheten är kopplad till RÖ och Linköpings Universitet (LiU). Forskningsprojekt bedrivs även i samverkan med CARER och andra institutioner vid LiU samt andra universitet. Det ska finnas en tydlig koppling mellan forskning, kunskap, kvalitet och verksamhet.

Internationella medicinska programmet (IMP)

Internationella medicinska programmet organiserar och samordnar specialiserade stödteam till utvecklingsländer och länder som drabbats av kriser. Uppdraget är att stödja den offentliga hälso- och sjukvården i de drabbade länderna, genom långsiktigt samarbete och genom att ge kontinuerlig utbildning till den lokala sjukvårdspersonalen. Målet är att nå samverkans- och synergieffekter för RÖ och den offentliga hälso- och sjukvården i andra länder.

En annan uppgift är att samordna och ansvara för återsökning av statlig ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov inom RÖ.

Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap

Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap har till uppgift att i RÖ planera, agera och följa upp allvarliga händelser, när resurser eller förmåga inte harmoniserar med behovet.

Tjänsteman i beredskap (TiB) finns kontaktbar dygnet runt och bekräftar eller avvisar larm om misstänkt allvarlig händelse. TiB ingår i särskild sjukvårdsledning på regional nivå när en allvarlig händelse bekräftats.
Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap ansvarar för att tillse behovet av utbildning och övning för medarbetare inom RÖ.

Kris och katastrofmedicinsk beredskap ansvarar för den regionala kris och katastrofmedicinska planen och finns även representerad som ett eget säkerhetsområde inom RÖ:s säkerhetsgrupp.