Region Östergötland

Verksamhet

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) har, sedan starten 2001, uppdraget att vara ett nationellt och internationellt centrum inom ämnesområdena katastrofmedicin och traumatologi. Syftet är att bedriva forskning, utbildning, utveckling inom dessa ämnesområden. Våren 2018 förtydligade Regionledningen KMCs uppdragsbeskrivning för perioden 2018-2021. Ett erkännande som bekräftar att KMC ska:

  • vara ett nationellt utbildnings- och forskningscentrum för katastrofmedicin, akutmedicin, prehospital vård, traumatologi samt katastrofmedicinsk beredskap.
  • ansvara för Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap med uppgift att i Region Östergötland (RÖ) planera, agera och följa upp särskilda händelser och samhällsstörningar.
  • på uppdrag av RÖ samordna ansökan om statlig ersättning för sjukvårdskostnad för flyktingar med varaktigt vårdbehov.
  • genom utlandstjänstgöring i flyktingproducerade regioner kompetensutveckla medarbetare inom RÖ
  • förvalta och utveckla RÖ ägda produkten Emergo train system (ETS).

Fr.o.m. 1 januari 2019 ingår Säkerhetsenheten i KMCs produktionsenhet. Säkerhetsenheten arbetar regionövergripande med det systematiska säkerhetsarbetet inom Region Östergötland. Enhetens uppdrag är att:

  • skapa förmåga för Region Östergötlands medarbetare att hantera störning och avbrott genom utbildning och stöd.
  • ansvara för strategisk planering av regionens säkerhetsarbete och ge stöd och rådgivning inom  brandskydds -och säkerhetsfrågor. Uppföljning av regionens arbete med säkerhetsfrågor, genom  lagbevakning förebyggande arbete, information och utbildning.

Katastrofmedicinskt centrum leds av en stab och har tre verksamhetsområden.

Kunskapsenheten >>>
Internationella medicinska programmet >>>
Säkerhetsenheten >>>
Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap >>>