Region Östergötland

Verksamhetsidé


Katastrofmedicinskt centrum vill utifrån ett tydligt medborgarperspektiv och efter bästa evidens skapa kris och katastrofmedicinsk förmåga ur ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.

KMC ska genom säkerhetsenheten bidra till att robust sjukvård kan bedrivas där kontinuitetshantering är ledordet. Säkerhetsenheten verkar förebyggande och operativt för alla som vistas inom Region Östergötlands verksamheter.  

Centrumet ska på ett attraktivt sätt utbilda, inhämta och bygga ny kunskap och därmed utgöra ett nav inom katastrofmedicin, akut- o prehospitalsjukvård, traumatologi och katastrofmedicinsk beredskap för samtliga aktörer inom samhällets krisberedskap. Genom internationella insatser kan personal inom hälso- o sjukvården kompetensutvecklas.