Landstinget i Östergötland

Enheten för samordnad cancerutredning

I och med omorganisationen flyttas vår enhet in i CKOC från årsskiftet 2019/2020.

Har ni svårigheter att hitta oss i den nya organisationsstrukturen så är ni välkomna att höra av er på tfn 010-103 30 10.

 

 

Enheten för samordnad cancerutredning (ESCU) är remissinstans för standardiserade vårdförlopp (SVF), där målsättningen är att förkorta väntetiderna och förbättra samarbetet mellan olika verksamheter. ESCU ingår organisatoriskt i Närsjukvården i centrala Östergötland.Enheten har en samordningsfunktion och håller ihop de inledande aktiviteterna för patienter som inkluderas i SVF och är också en utredande enhet med patientansvar för vissa vårdförloppen. Ett personcentrerat arbetssätt har introducerats för att skapa förutsättningar för en god vård och ett personligt omhändertagande i samband med utredningen av eventuell cancersjukdom eller annan sjukdom. Verksamhetens uppdrag omfattar gränssnittet mellan första instans för kontakt med vården och sjukhusets specialistkliniker.

Det pågår en nationell satsning på standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Ingen patient ska behöva vänta längre än nödvändigt på utredningsinsatser, diagnosbesked eller behandling.
Läs mer på RCC:s webbplats.

Nyheter om SVF i landet på RCC:s webbplats.

 

Kontaktuppgifter:

Tfn: 010-103 30 10
Funktionsbrevlåda:

Kontaktpersoner:


Marie Lagerfelt, verksamhetschef
Tel: 010-103 03 92

Per-Anders Heedman, medicinskt ledningsansvarig
Tel: 010-103 47 19