Region Östergötland

Forskning och utbildning

 

D-uppsatser

 

Prehospitala venprover förkortar väntetiden på akutmottagningen

- En kvantitativ studie om lågprioriterade patienter som anländer med ambulans till akutmottagningen

Författare: Malin Ekholm och Ola Lundqvist

 

Sjuksköterskors erfarenhet av att i prehospital sjukvård behandla patienter med sufentanil intranasalt

Författare: Niklas Rosenlind

 

Laktatbestämning som prehospitalt verktyg i omhändertagandet av patienter med misstänkt sepsis

- En litteraturöversikt

Författare: Sebastian Lindén och Malin Granath

 

Sjuksköterskors skiftarbete påverkar patientsäkerheten

- En litteraturstudie

Författare: Johan Peters