Region Östergötland

Transportbeställning

Transportbeställning

För att få en hög patientsäkerhet samt ett effektivt utnyttjande av transportresurser i Region Östergötland är det viktigt att patientens behov under transporten tydligt anges vid beställning. Det ger SOS Alarm möjligheten att välja lämplig transportresurs. Användandet av ambulanstransport följs regelbundet upp så att ambulanstransporter används på rätt sätt.

Se PM - Beställning av ambulans, lättvårdsambulans och liggande sjuktransport

 

För både ambulans- och liggande sjuktransportbeställning är det viktigt att  ange patientens behov så att rätt resurs kan planeras. Patienten bör om möjligt vara klar i god tid innan önskad tid för hämtning.

 

Ambulans, Lättvårdsambulans, Intensivvårdsambulans, ambulanshelikopter och ambulansflyg.

Beställs dygnet runt hos SOS Alarm AB på telefonnummer: 011-12 44 85. Vid mycket brådskande behov av transport från vårdinrättning kan 112 användas. 
 
För tidsbokade besök är det viktigt att beställa i god tid så att transporten kan utföras i rätt tid. Se bokningstyper och tidmål nedan.

Ambulans och intensivvårdsambulans
Indikationer för ambulanstransport är följande där något av kriterierna ska vara uppfyllt:

  • Läkemedelsadministration
  • Medicinsk övervakning
  • Utförande av eller beredskap för utförande av medicinsk behandling

Lättvårdsambulans
Lättvårdsambulans används i de fall patienten ska transporteras mellan vårdinrättningar (ej prio 1) och har ett visst behov av övervakning och medicinska åtgärder motsvarande vårdavdelning. Lättvårdsambulans är i många fall ett bättre alternativ vid transporter mellan sjukhusen och andra vårdinrättningar. Möjligheten att få transporten inom önskad tid är klart mycket större än för vanlig ambulans då lättvårdsambulans inte bryts för andra uppdrag. Lättvårdsambulansen är bemannad med en sjuksköterska som under hela transporten kan bedöma status och vid behov utföra medicinska åtgärder.

 

Ambulanshelikopter och ambulansflyg

Vägambulans är lämpligt för transporter med avstånd upp till 250 kilometer.
Ambulansflyg är lämpligt för transporter med avstånd över 250 kilometer.

Ambulanshelikopter kan vara ett alternativ vid akuta intensivvårds- eller kuvöstranporter främst till och från Uppsala/Stockholmsregionen. Eftersom det endast finns helikopterlandningsplats vid universitetssjukhuset i Linköping är det inte aktuellt att använda helikopter till/från Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Region Östergötland har idag avtal med Akademiska sjukhuset i Uppsala för helikoptertransporter. För flygtransporter finns idag avtal med Hummingbird Aviation & Falck Medflight och Babcock Scandinavian AirAmbulance.

Vid både helikopter- och flygtransporter har flygoperatören läkarkompetens som vid behov kan medfölja vid intensivvårds- och kuvösuppdrag. Avsändande enhet kan också vid behov skicka med sjuksköterska eller läkare (observera att återtransport inte kan garanteras).

All beställning sker via SOS Alarm i Norrköping. Telefon: 011-12 44 85

 

Liggande sjuktransport


Liggande sjuktransport används i de fall patienten inte kan sitta under transporten och inte har något behov av övervakning eller medicinska åtgärder. Är utrustad med enklare första hjälpen utrustning, syrgas och defibrillator.

Liggande sjuktransport Beställs av Falck Services AB via beställning liggande sjuktransport.

OBS! Liggande sjuktransport ska beställas av vårdpersonal.

 

Transportremiss

Transportremiss (journal) användas vid samtliga tillfällen då patienter transporteras mellan vårdinrättningar med ambulans, till exempel mellan vårdcentral och akutmottagning, mellan avdelningar eller mellan akutmottagningarna.
Transportremissen finns i blankettarkivet - Ambulanstransport-Remiss.
Remissen fylls i av avsändande vårdenhet innan transport och medföljer sedan med patienten i ambulansen till mottagande enhet. Remissen ska scannas av mottagande enhet och finns därefter i patientens komplementjournal i Cosmic.