Region Östergötland

Transportbeställning

 

Vid behov av patientransport gäller följande kriterier för ambulanstransport.

Minst ett av nedan ska vara uppfyllda:

  • Medicinsk tillsyn/övervakning under transport (kan tex vara mycket orolig patient)
  • Utförande av eller beredskap för utförande av medicinsk behandling under transport
  • Utförande av eller beredskap för Läkemedelsadministration under transport

Om kriterier för ambulans ej uppfylls så är det liggande sjuktransport för liggande patien (se nedan) eller sjukresa för sittande patient, som ska beställas, se Sjukresor och sjukreseersättning.

Ambulanshelikopter kan vara ett alternativ vid akuta intensivvårds- eller kuvöstranporter främst till och från Uppsala/Stockholmsregionen. Ambulansflyg är lämpligt för transporter med avstånd över 250 kilometer.

Ambulans, Lättvårdsambulans, Intensivvårdsambulans, ambulanshelikopter och ambulansflyg beställs dygnet runt hos SOS Alarm AB på telefonnummer: 011-12 44 85. Vid mycket brådskande behov av transport från vårdinrättning kan 112 användas. 

För tidsbokade besök är det viktigt att beställa i god tid så att transporten kan utföras i rätt tid. 

För att SOS Alarm ska få möjligheten att välja lämplig transportresurs är det viktigt att patientens behov under transporten tydligt anges vid beställningen. Se Checklista-beställning av patienttransport. För utförligare beskrivning av transportresurserna se dokument - Beställning av patienttransport i länet och utomläns och luftburen ambulanssjukvård.

 

Ambulanstransport - Remiss

Ambulanstransport - Remiss, användas vid samtliga tillfällen då patienter transporteras mellan vårdinrättningar med ambulans, till exempel mellan vårdcentral och akutmottagning, mellan avdelningar eller mellan akutmottagningarna. Remissen fylls i av avsändande vårdenhet innan transport och medföljer sedan med patienten i ambulansen till mottagande enhet. Remissen ska scannas av mottagande enhet och finns därefter i patientens komplementjournal i Cosmic.

 

Liggande sjuktransport

Liggande sjuktransport används i de fall då patienten inte kan sitta under transporten och inte har något behov av övervakning eller medicinska åtgärder. Resursen är utrustad med enklare första hjälpen utrustning, syrgas och defibrillator.

Liggande sjuktransport ska beställas av vårdpersonal via Falck Services AB.