Region Östergötland

Transportbeställning

 

Ambulans, transportambulans, intensivvårdsambulans, flygambulans och helikoptertransport

Vid ambulansbeställning ska det finnas minst ett av följande vårdbehov: 

  - Medicinsk tillsyn/övervakning under transport

  - Utförande av eller beredskap för utförande av medicinsk behandling under transport

  - Utförande av eller beredskap för Läkemedelsadministration under transport

Om kriterier för ambulans ej uppfylls så är det liggande sjuktransport för liggande patient eller sjukresa för sittande patient som ska beställas, se nedan.

Icke akuta transporter beställs via Ambulansbeställning (webb)  eller på telefon dygnet runt hos SOS Alarm AB: 011-12 44 85. Vid mycket brådskande behov av transport från vårdinrättning kan 112 användas.

Ambulanshelikopter kan vara ett alternativ vid akuta intensivvårds- eller kuvöstranporter främst till och från Uppsala/Stockholmsregionen. Ambulansflyg är lämpligt för transporter med avstånd över 250 kilometer. Ambulanshelikopter och ambulansflyg beställs via telefon hos SOS Alarm.

För tidsbokade besök är det viktigt att beställa i god tid så att transporten kan utföras i rätt tid. SOS Alarm skickar lämplig transportresurs och är det viktigt att patientens behov under transporten tydligt anges vid beställningen. Se Checklista-beställning av patienttransport. 

För utförligare beskrivning av transportresurserna se dokument - Beställning av patienttransport i länet och utomläns och luftburen ambulanssjukvård

 

Liggande sjuktransport

Liggande sjuktransport används i de fall då patienten inte kan sitta under transporten och inte har något behov av övervakning eller medicinska åtgärder. Resursen är utrustad med enklare första hjälpen utrustning, syrgas och defibrillator.

Liggande sjuktransport ska beställas av vårdpersonal via Falck Services AB (webb)

 

Remiss - Patienttransport

Användas vid samtliga tillfällen då patienter transporteras mellan vårdinrättningar med ambulans eller liggande sjuktransport. Till exempel mellan vårdcentral och akutmottagning, mellan avdelningar eller mellan akutmottagningarna.

Remissen fylls i av avsändande vårdenhet innan transport och medföljer sedan med patienten till mottagande enhet. Remissen ska scannas av mottagande enhet och finns därefter i patientens komplementjournal i Cosmic Remiss-Patienttransport.

 

Sjukresor

En patient som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till eller ifrån en vårdverksamhet, har möjlighet att beställa en sjukresa. Det kan gälla för vård inom Region Östergötland eller inom privata verksamheter som regionen har avtal med se, Sjukresor och sjukreseersättning