Landstinget i Östergötland

Palliativt kompetenscentrum

Varmt välkomna!

Palliativt kompetenscentrum i Östergötland

Vi arbetar med att utbilda och undervisa inom palliativ vård och medicin; lokalt, regionalt samt nationellt. Vi vänder oss till alla yrkesgrupper som vårdar svårt sjuka människor och möter deras närstående. Utbildningarna är tvärprofessionella. Omfattning och innehåll skapas i samråd med uppdragsgivaren men sker också utifrån riktlinjer och nationellt vårdprogram. Uppdrag för undervisning/föreläsningar kommer också från den kommunala vuxenutbildningen, samt universitetets grund- och vidareutbildningar.


Vad kan innehållet i utbildningarna exempelvis vara?
- Grundläggande palliativ vård för vårdteamet (basutbildning)
- Läkemedelsbehandling i livets slutskede
- Symtombedömning och symtomlindring
- Vad som sker i kroppen under döendet samt omvårdnad i livets slutskede
- Närståendes situation och behov
- Vårdmiljöns betydelse vid vård i livets slutskede
- Specialiserad palliativ vård för sjuksköterskor
- Palliativ vård för undersköterskor
- Palliativ medicin för AT-läkare och ST-läkare

Vi arbetar också med att vara ett kompetensstöd till olika kliniska vårdverksamheter, oavsett var patienten som är i palliativ fas/livets slutskede vårdas - inom Region Östergötland, kommunens omsorg eller inom privat vård.

Vad kan det innebära?
Stöd vid beslutsfattande om utrednings- och vårdnivå, symtomlindring (fysiskt, psykiskt, existentiellt och socialt) samt att föreslå utformning av närståendestöd och kommunikation.

I vårt arbete ingår att bedriva olika sorters utvecklingsarbeten.

I verksamheten finns också forskare knutna till universitetet.


 

Aktuellt
Socialstyrelsen har satt målnivåer gällande sex områden för lindrande vård i livets slutskede, som en del i att förbättra och göra den vården mer jämlik. I denna länk kan du läsa innehållet.

 

Ny version av Nationellt vårdprogram för palliativ vård.

Ny reviderad läkemedelssticka är klar (reviderad våren 2017). Kontakta gärna Anita.Fredäng@regionostergotland.se om du vill beställa.

Mars 2018


5:e nationella konferensen Palliativ vård - Stockholm 21-22 mars 2018

 

Patientinformation finns på 1177.se


Bildlänk: karta till Palliativt kompetenscentrum

 
Postadress
PKC
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon: 010-104 22 22

e-post:
pkc@regionostergotland.se

Kontaktuppgifter

 

Maria Jakobsson
Överläkare
Telefon: 010 - 104 38 40 

 

Kerstin Brachfeld
Överläkare
Telefon: 010 - 104 38 24

 

Anna Milberg
Överläkare/lektor
Telefon: 010 - 103 40 67


 

 

Maria Friedrichsen
Klinisk lektor, docent, sjuksköterska
Telefon: 010 - 104 22 21
 

 

Anita Fredäng
sekreterare
Telefon: 010 - 104 22 22