Region Östergötland

Befolkningsinriktad suicidprevention

Ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att självmord ses som enda utvägen.

Så uttrycks visionen i det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention. Ändå dör ca 1550 människor genom suicid (självmord) i Sverige varje år.

Folkhälsomyndigheten har sedan 2015 regeringens uppdrag att utveckla den övergripande samverkan kring suicidprevention.

Arbetet utgår från det Nationella handlingsprogrammet för suicidprevention

Nio strategiska åtgärdsområden för att förebygga suicid:

  1. Främja goda livschanser för mindre gynnade grupper
  2. Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i riskgrupper för suicid
  3. Minska tillgängligheten till medel och metoder för suicid
  4. Se suicid som psykologiska misstag
  5. Förbättra de medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna
  6. Sprid kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid
  7. Höj kompetensen hos nyckelpersoner
  8. Gör händelseanalyser efter suicid
  9. Stöd frivilligorganisationer

Det befolkningsinriktade arbetet omfattar många samhällsaktörer och syftar till att genomföra generella åtgärder för att höja förståelsen för, kunskapen om och kompetensen inom suicidprevention. Det innebär även att bygga strukturer för ett långsiktigt och hållbart suicidpreventivt arbete på såväl politisk som tjänstemannanivå.

Det handlar också om att öka människors medvetenhet om självmordsproblematik och att undanröja de tabun och stigma som suicid omgärdas av.

Att försöka förhindra möjligheter att begå suicid, exempelvis att se till att det finns skydd på broar eller att snabbare och bättre samordna akuta insatser när någon riskerar att ta sitt liv, räknas också som befolkningsinriktad suicidprevention.
Förebyggande insatser behövs både på befolkningsnivå och på individnivå för att ge effekt.


Läs mera och referensmaterial:

Suicidprevention.se är en webbplats där Folkhälsomyndigheten samlar kunskap om suicid och suicidförebyggande arbete. Här kan alla som arbetar med att förebygga självmord läsa om det nationella arbete som pågår med samordning med andra berörda myndigheter och intresseorganisationer samt hitta kunskap och statistik om suicid. Webbplatsen riktar sig främst till verksamheter och professioner som arbetar med att förebygga suicid.

Nya rapporter om suicidprevention publiceras fortlöpande.