Region Östergötland

Fakta och statistik

Säkra och osäkra suicid

Suicid (självmord) anges som dödsorsak bara när man är säker. Är avsikten oklar används istället ”skadehändelse med oklar avsikt”. Om enbart säkra suicid anges riskerar man att underskatta det verkliga antalet. Oftast tas därför även dödsfall där avsikten inte fullt ut kunnat klargöras med i statistik över suicid, som så kallade ”osäkra självmord”.

Statistisk om suicid

Att förhålla sig till statistik vid suicid kräver eftertanke. Det kan vara vanskligt att i någon större utsträckning göra jämförelser mellan enskilda år och mellan olika riskgrupper. När data bryts ner på regional eller kommunal nivå med relativt lågt antal suicid är det dessutom svårt att uttala sig om huruvida statistiken avspeglar trender, eller om det handlar om avvikelser år från år. Risken för spårbarhet till person ökar också när statistik bryts ner på lokal nivå, vilket bör undvikas. 

Att anta att de nationella uppgifterna i stort avspeglar förhållandena i Östergötland kan vara ett rimligt sätt att förhålla sig. Att studera ett tidsspann, ex år 2013 – 2017 kan vara ett annat möjligt sätt att uttala sig om förändringar i trender.

Länk till Socialstyrelsens dödsorsaksregister och sökfunktion: http://www.socialstyrelsen.se/register/dodsorsaksregistret

I Folkhälsomyndighetens databas om folkhälsa är det möjligt att söka på regional och kommunal nivå. Se länk till Folkhälsodatabas

Läs mera om statistik på NASP (Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) Adress: http://ki.se/nasp/statistik

Suicid i Sverige och i Östergötland

Enligt Socialstyrelsens statistik för dödsorsaker dog 1268 personer av suicid (säkra) under 2018.  886 män och 382 kvinnor.

Siffrorna omfattar enbart säkra självmord där det inte råder någon oklarhet beträffande uppsåtet bakom dödsfallet. Ytterligare 306 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid men avsikten inte kunnat styrkas. I Östergötland dog 50 personer 2018 genom suicid (säkra), 31 män och 19 kvinnor. Därtill kan läggas 12 dödsfall som utgjordes av skadehändelse med oklar avsikt ”osäkra självmord”  (5 män och 7 kvinnor)

Källa: Socialstyrelsens dödsorsaksregister

 

 

https://ki.se/nasp/sjalvmord-i-sverige

https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/statistik-om-suicid/