Landstinget i Östergötland

Flyktingmedicinskt centrum

Information för vårdgivare

 

Flyktingmedicinskt centrum (FMC) är en länsövergripande verksamhet inom Region Östergötland. Här bedrivs kliniskt arbete, kunskapsförmedling samt forsknings- och utvecklingsarbete. Våra specifika arbetsområden är migration och trauma relaterat till krig, flykt, tortyr, förföljelse samt migration.

FMC består av tre delar; Kris- och Traumamottagning (KoT), Hälsokommunikatörer samt Medicinsk Mottagning för Nyanlända (MMN).


Kris och traumamottagningen är en öppenvårdmottagning som tar emot patienter på remiss och behandlar människor med flyktingbakgrund, så väl asylsökande som personer med uppehållstillstånd vars psykiska och/eller psykosomatiska problem som har samband med krig, förföljelse, tortyr och flykt. Vi tar emot både vuxna, barn och familjer. Patienterna remitteras oftast till oss från andra kliniker, vårdcentraler och kommunala verksamheter.

Vi erbjuder handledning och konsultation till andra verksamheter som kommer i kontakt med flyktingar, till exempel skola, socialtjänst, försäkringskassan, arbetsförmedling och boenden för ensamkommande barn och ungdomar.


Medicinsk mottagning för nyanlända erbjuder riktade hälsoundersökningar till nyanlända som kommit till Östergötland som asylsökande, kvotflykting eller på grund av anhöriganknytning och kärleksinvandring.


Flyktingmedicinskt centrum samverkar med ett antal kommuner i Östergötland och fungerar som en länk mellan invandrare och hälso- och sjukvården. Våra hälsokommunikatörer är ute i länet och informerar nyanlända flyktingar, andra invandrare samt personal om hur hälsa, vård och omsorg fungerar.


Patientinformation om verksamheten finns på  1177.se