Landstinget i Östergötland

Flyktingmedicinskt centrum

 

Flyktingmedicinskt centrum (FMC) är en länsövergripande verksamhet inom Region Östergötland. Här bedrivs kliniskt arbete, kunskapsförmedling och utvecklingsarbete kring migration och trauma relaterat till krig, flykt, tortyr och förföljelse. Flyktingmedicinskt centrum bedriver även forskning inom området migration och hälsa. FMC består av Kris- och traumamottagningen, Medicinsk mottagning för nyanlända samt Hälsokommunikatörer.

Kris- och traumamottagningen är en öppenvårdmottagning som tar emot patienter på remiss och behandlar människor med flyktingbakgrund, så väl asylsökande som personer med uppehållstillstånd vars psykiska och/eller psykosomatiska problem har samband med krig, förföljelse, tortyr eller flykt. Vi tar emot både vuxna, barn och familjer. Patienterna remitteras oftast till oss från andra kliniker, vårdcentraler och kommunala verksamheter.

Vi erbjuder handledning och konsultation till andra verksamheter som kommer i kontakt med flyktingar, till exempel skola, socialtjänst, försäkringskassan, arbetsförmedling och boenden för ensamkommande barn och ungdomar.

Medicinsk mottagning för nyanlända erbjuder riktade hälsoundersökningar till nyanlända som kommit till Östergötland som asylsökande, kvotflykting, anhöriganknytning eller kärleksinvandring.

Hälsokommunikatörerna fungerar som en länk mellan nyanlända, flyktingar eller andra migranter och hälso- och sjukvården. Våra hälsokommunikatörer arbetar med kunskapsförmedlande aktiviteter kring teman som att hitta rätt i vården, migration och psykosocial hälsa, fysisk aktivitet, kost och stress.


Patientinformation om verksamheten finns på  1177.se


 

Postadress:  Vrinnevisjukhuset Flyktingmedicinskt centrum

601 82 Norrköping

Besöksadress: Slottsgatan 116

Telefon:

010-104 27 47