Landstinget i Östergötland

Remiss till Kris- och traumamottagningen


 Den här informationen behöver vi när du skriver remiss till oss:

 • Personuppgifter inklusive aktuell adress och telefonnummer
 • För asylsökande, ange födelsetid och LMA-nummer (id hos Migrationsverket)
 • Kort anamnes
 • Aktuell livssituation inkl familjeförhållanden
 • Problematik, eventuellt tidigare traumatiska upplevelser
 • Eventuella kontakter med andra vårdgivare/myndigheter
 • Eventuell medicinering och/eller sjukskrivning
 • Behov av tolk och i så fall vilket språk
 • Att patienten är informerad om att remiss är skickad till FMC och är motiverad till bedömning och behandling
 • Symtom/besvär hos vuxna till följd av krig, förföljelse, tortyr och flykt som t ex:
  - ångesttillstånd
  - anpassningsstörning
  - posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
  - dissociationsproblematik
  - problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationer  
 • Symtom/besvär hos barn/ungdomar till följd av krig, förföljelse, tortyr och flykt som
  t ex:
  - oro
  - ångest
  - nedstämdhet
  - andra beteendeförändringar 
 • Frågeställning eller begäran


Remissen skickas till:
Flyktingmedicinskt centrum
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping