Region Östergötland

Samverkan mellan kommuner och Region Östergötland i Västra länsdelen

Uppdragsbeskrivning Styrgrupp Väster

Styrgrupp Väster är ett samverkansorgan mellan närsjukvården i Västra Östergötland och länsdelens fem kommuner. Gruppen arbetar med processer och frågor som rör samverkan inom hälso-och sjukvårdsområdet.  Ärenden till gruppen kan komma från företrädare i Regionen eller kommuner samt från de regionövergripande samverkansorganen SSVO/LGVO.

Representanter i Styrgrupp Väster är
- Närsjukvårdsdirektör
- Biträdande produktionsenhetschef primärvård
- Verksamhetschefer för Rehab Väst, Psykiatriska kliniken och Medicinska specialistkliniken
- Socialchef/ motsvarande i länsdelens fem kommuner
- Medicinskt ansvarig sjuksköterska från någon kommun i länsdelen
- Processledare/ sekreterare

Det finns tre arbetsgrupper som får uppdrag från Styrgrupp Väster. Det är Barn- och ungdomsgruppen, Västergruppen och Region-och kommun i samverkan (ReKo).

Barn-och ungdomsgruppen arbetar med frågor som rör personer upp till 18 år. Västergruppen arbetar med frågor kring psykiatri, beroende och habilitering. ReKo arbetar med frågor som rör samverkan inom somatisk sjukvård.

Syfte Styrgrupp Väster:

Med fokus på samverkan skapa tydliga processer mellan vårdgivare och underlätta vårdövergångar för patienter som berörs av insatser från båda huvudmännen.

Uppdragsbeskrivning Barn- och ungdomsgruppen

Uppdragsbeskrivning Västergruppen

Uppdragsbeskrivning Rekogruppen (Region och kommun i samverkan)