Landstinget i Östergötland

Anhörigstöd

Socialstyrelsen beskriver begreppet anhörig som en person som har nära relation till den som är sjuk. I Sverige är det cirka en miljon personer som klassas som anhöriga. Allt fler äldre personer har anhöriga som sköter nästan all omsorg och många med demenssjukdom bor i eget boende långt in i sjukdomen, anhöriga har därför en mycket viktig roll. Som anhörig kan tillvaron kännas mycket tillfredsställande men också ansträngd och det är mycket viktigt att anhöriga får den hjälp och stöd som behövs för att hantera situationen på bästa sätt. I de nationella riktlinjerna påtalas vikten av olika former av stöd till anhöriga såsom information, möjlighet till anpassad avlösning samt dagverksamhet för den som är sjuk.

Kommunerna är i dag skyldiga enligt lag att erbjuda anhörigstöd. Hur detta stöd ser ut varierar från kommun till kommun. Om du är intresserad av det ta kontakt med din kommun och efterfråga anhörigstöd. Det finns även en webbutbildning ”Demens ABC plus Anhöriga” som vänder sig just till anhöriga.


Länk till kommunernas hemsidor om anhörigstöd;
Boxholm
Mjölby
Motala
Vadstena
Ödeshög

Demens ABC plus Anhöriga - webbutbildning