Landstinget i Östergötland

BPSD-teamet

Nio av tio personer med demensdiagnos uppvisar någon gång under sjukdomsförloppet någon form av beteendemässiga eller psykiska symtom. BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) omfattar en rad olika symtom som till exempel depression, ångest, irritabilitet, hallucinationer och vanföreställningar. Dessa symtom har två saker gemensamt – de orsakar stort lidande för personen och är ofta särskilt svåra att möta för anhöriga och vårdpersonal. På kommunernas särskilda boenden för personer med demenssjukdom används det nationella kvalitetsregistret, BPSD-registret, som ett led i att strukturerat kunna mäta och följa upp insatta åtgärder. I länsdelen finns även tre personer som är behöriga att utbilda BPSD-administratörer på kommunernas särskilda boenden.

Vid särskilt svåra tillstånd, då de insatser som enheterna själva genomför inte är tillräckliga, kan ansvarig läkare skicka remiss till BPSD-teamet. Det är minnesmottagningen som är ansvarig för BPSD-teamet och sjuksköterska på minnesmottagningen är teamledare.

I BPSD-teamet ingår specialistläkare, sjuksköterskor från kommunerna och minnesmottagningen, arbetsterapeut från minnesmottagningen och undersköterskor med särskild kompetens och erfarenhet från alla fem kommunerna i västra länsdelen.

Arbetet i BPSD-teamet startar med en remiss från primärvården till minnesmottagningen och där sker genomgång av journal, läkemedel, beteendeschema och beteendebeskrivning. Teamledaren utser vilka undersköterskor från kommunerna som åker på observationsbesök, undersköterskorna åker inte på ärenden i sin egen kommun. Alla insatser och bemötandestrategier som varit framgångsrika återkopplas till enheterna på personalmöten.

Kontaktuppgifter;
Minnesmottagningen
Lasarettsgatan 37
59185 Motala
010-1047437

 

Bild på medarbetare i BPSD-teamet

Bild på medarbetare i BPSD-teamet