Landstinget i Östergötland

Hemtjänst och särskilt boende

I kommunerna erbjuds insatser inom socialtjänstlagen som är biståndsbedömda, det kan till exempel vara ledsagning , hemtjänst eller särskilt boende. Detta för att ge stödja och ge personen möjlighet att bo kvar i sitt eget boende så länge som möjligt. I Mjölby finns en hemstödsgrupp som är en del av hemtjänsten som specialiserat sig på att arbeta hemma hos personer med demenssjukdom, vilket kräver mer kunskap om demenssjukdomar, personcentrerat arbetssätt och hög kontinuitet hos personalen.

När en person med demenssjukdom inte längre klarar att bo kvar i sitt eget boende erbjuder alla fem kommuner i västra länsdelen särskilt boende med demensinriktning. I de nationella riktlinjerna har anpassat boende för personer med måttlig till svår demenssjukdom prioriterats högt. Boenden bör ha en inkluderande miljö för att stödja personen med demenssjukdom och främja delaktighet. I särskilda boenden för personer med demenssjukdom finns kontaktman för varje person. På särskilt boende arbetas utifrån personcentrerad vård och omsorg och utgår från personens levnadsberättelse. 
Se kortfilm om Nollvisionen 

Nollvision

Bilden är klickbar!


Nollvision

Levnadsberättelse