Landstinget i Östergötland

Utredning

Bild på utredningssituation

Vid misstanke om demenssjukdom är det viktigt med en snabb och adekvat medicinsk utredning för att bedöma den kognitiva förmågan och om möjligt fastställa eller utesluta demenssjukdom. Basal utredning sker i primärvården och utvidgad utredning görs på specialistmottagning. Det är viktigt för patient och närstående med tidig diagnos. Det möjliggör behandling och biståndsbedömda insatser från kommunen som till exempel ledsagning, avlösning i hemmet, växelvård, dagverksamhet och särskilt boende med demensinriktning.

Vid hemsjukvårdsreformen i Östergötland 2014 växlades vissa uppgifter i den basala utredningen över till kommunen. Det innebär att en basal utredning initieras av läkare på vårdcentral som skickar remiss till kommunen, där utför arbetsterapeut och sjuksköterska testning av patient och anhörigintervjuer. Återkoppling sker till läkare på vårdcentralen för eventuellt fastställande av demensdiagnos. Efter varje utredning är det viktigt att vårdcentralen återkopplar till kommunens hälso- och sjukvård.

Om det uppstår svårigheter att sätta diagnos, att det är yngre patienter, ett snabbt eller oväntat förlopp, ska vårdcentralen skicka remiss till minnesmottagningen för utvidgad demensutredning. Minnesmottagningen har ett konsultationsteam som åker till vårdcentralerna i västra länsdelen.

Personer med funktionsnedsättning har relativt stor risk att utveckla demenssjukdom och de har vanligtvis mindre möjlighet att själva förmedla demensutveckling. För dessa personer finns kartläggningsinstrumentet "Tidiga tecken" framtaget och genomförs årligen på kommunernas LSS-boenden av kontaktperson och legitimerad personal. VPP demens har tagit fram en vårdprocess där vårdcentralen ska skicka remiss till minnesmottagningen om demensmisstanke finns för utredning på specialistmottagning.

Minnesmottagningen erbjuder informationsträffar till patienter med demensdiagnos och deras närstående i västra länsdelen. Informationsträffarna är uppdelade på två tillfällen och genomförs vanligen en gång per termin.