Region Östergötland

Pågående forsknings- och utvecklingsprojekt vid RPR

Aktuella (pågående och nyligen avslutade) forskningsprojekt

Patientnära projekt (ej grundforskning/experiment på djur- eller cellnivå), januari 2018

Ladda ner PDF              Historik tidigare projekt

Titel på projekt

Ansvarig (namn)

Beräknad tidsperiod
(start-avslut)

Kortfattat innehåll

Det vårdande mötet inom rättspsykiatrin

Kenneth Rydenlund

2016-2017

Vetenskaplig artikel skrivs.

Beskriva vårdpersonalens upplevelse och erfarenhet av ett vårdande möte. Fenomenologisk ansats.

Dödligt våld ur ett rättspsykiatriskt perspektiv

Henrik Belfrage

2017-2019

Studie av psykiatrisk diagnostik och modus operandi hos gärningspersoner bakom dödligt våld i Sverige

Implementering av strukturerad korttids riskbedömningsmetod (START; Short Term Assessment of Risk and Treatability)

Sara Levin

2011-2018

Pilotimplementering av en strukturerad riskbedömningsmetod på 2 av klinikens avdelningar med syfte att evidensbasera och kvalitetssäkra de kliniska riskbedömningar som sker i vårdteam och på vårdavdelningar (angående våld, återfall i missbruk, avvikning, självskada, egen offerrisk och suicid). Projektet utvärderas inom ramen för en disputationsavhandling (2011-2018).

Aktuella (pågående och nyligen avslutade) utvecklingsprojekt

Med syfte att förbättra vårdinnehåll direkt (ej indirekt exempelvis via dokumentation, information, ekonomi eller arbetsmiljö), januari 2017

Titel på projekt Ansvarig (namn)
Beräknad tidsperiod
(start-avslut)
Kortfattat innehåll

Strukturerad omvårdnadsdokumentation

Kenneth Rydenlund och omvårdnads- gruppen

Pågår kontinuerligt, utvärdering 1g/år

Begreppsutveckling med syftet att de begrepp som används ska ha en överensstämmelse i det faktiska omvårdnadsarbetet.

Prioriteringslista för vitala utvecklingsområden inom den högspecialiserade rättspsykiatriska vården

Kenneth Rydenlund och vårdutvecklings-

gruppen.

2013-2017

Med utgångspunkt i en rapport från SoS om bästa tänkbara standard för rättspsykiatrisk vård på regionnivå fastställs styrkor, brister och förbättringsområden på RPR, Vadstena.

Utveckling av ledningsgruppens arbete

Tina Jacobsson

Kenneth Rydenlund

2016-2017

Upprättande och användande av RPR:s projektmodell för genomförande av förändringar.

Etik i rättspsykiatrin

Tina Jacobsson och Kenneth Rydenlund

2016 – pg

Inventering av området relaterat till relevans för den rättspsykiatriska vården.

Studentmedverkan i förbättringsarbete

Ledningsgruppen

2016

Avslutad förstudie gällande medarbetares syn på vad som är en attraktiv arbetsplats.

Implementering av CAN (Camberwell Assessment of Needs) på kliniken som ett LEAN-projekt

Lena-Karin Linde och Robert Wahlström

2015-2016/17

För att bland annat få ytterligare ett underlag för patientanalysen i omvårdnadsarbetet ges att antal utbildningstillfällen till personalen.

LEAN-projektet är avslutat och resulterade i kontinuerliga CAN-utb. insatser där Lena-Karin och Tina är ansvariga.

Patientenkät 2017

Lena-Karin Linde och Tina Jacobsson

2017

Inventering av patienternas upplevelse av sin vård vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena.

Uppföljning gällande patientens delaktighet i sin vårdplanering

Lena-Karin Linde och Tina Jacobsson

2016-2017

Projekt utifrån resultat från patientenkäten 2015 som påvisade att patienterna upplever liten delaktighet i sin vårdplanering

Grupparbete och återkoppling gällande: Vårdinnehåll på ”specialavdelning”

Kenneth Rydenlund

2016-2017

Användande av RPR:s projektmodell för utvecklande av den högspecialiserade vården inom olika områden.

Grupparbete och återkoppling gällande: Beroendebehandling och återfallsprevention

Tina Jacobsson

2016-2017

Användande av RPR:s projektmodell för utvecklande av den högspecialiserade vården inom olika områden.

LEAN-tavlor och LEAN-tavelmöte på vårdenheterna

Respektive vårdenhetschef

2015 – pg

LEAN-konceptet används

Ledningsgruppens värdegrund

Ledningsgruppen

2016-2017

Användande av RPR:s projektmodell för utvecklande av den högspecialiserade vården inom olika områden.

Samverkan med Rättspsykiatrin i Region Jönköping inom FoU-området.

Kenneth Rydenlund

Per Bülow

2016-

Diskussioner påbörjade med syfte att hitta gemensamma forsknings- och utvecklingsområden.

Högspecialiserad rättspsykiatrisk vård i ett professionsperspektiv

 

Kenneth Rydenlund

och vårdutvecklingsgruppen

2016-2017

Presentation av visioner inför öppnandet av den nya kliniken. Processen löper vidare i olika faser för att slutligen ge ett underlag för framtida personalbehov.

Fredags-INFO

Kenneth Rydenlund och

ledningsgruppen

2015-pg

Kontinuerliga informationstillfällen med olika teman inför kommande driftsättning av de olika enheterna.

Schemagi

Bo Kjellstrand

2026-pg

Användande av experthjälp för verksamhetsanpassad och effektiv schemaläggning

Färdigställande av husguide till nya kliniken.

Roger Karlsson

2015-2017

TA fram en husguide till grund för ett e-learning program. Detta förväntas hjälpa medarbetaren att enkelt kunna ta fram uppgifter om hur anläggingen fungerar samt tydliggöra olika processer inom verksamheten.

 

Implementering av evidensbaserade metoder för riskbedömning av våld (HCR-

20:V3)

Henrik Belfrage

Pågår kontinuerligt

RPR:s arbete med riskbedömningar för våld är föremål för uppdatering och revidering.

Upprättande av personalpärm

Sara Harrysson

2016-2017

Sammanställande av pärm där allt som har med det löpande arbetet på avdelningen att göra är samlat.

Patientens IT

Peter Karlberg

2016-2017

Nytt system som ska uppfylla villkoren i ny lagstiftning där RPR är skyldiga att tillhandahålla elektroniska kommunikationsmedel till patienter i främst säkerhetsklass 1 och 2 under goda säkerhetsmässiga förhållanden. Utvecklas tillsammans med CVU (CMIT).

Besöksregistrering RPR

Peter Karlberg

2016

Databas med administratörs- och användargränssnitt för ankomstregistrering av besök vid kliniken. Föranlett av säkerhetskraven kring SUA-rum och förvaring av sekretesshandlingar mm. Är implementerat på staben hittills.

Klinikövergripande samsyn och samverkan

Sara Levin

2017

Öppna frågor till samtliga enheter på kliniken

Brottsbearbetning

Sara Levin

Kenneth Rydenlund

2016 -

Lokalt framtaget program för brottsbearbetning där ett pilotgenomförande ska utvärderas.

Friskvårdsprojektet

Carl-Henrik Juhlin

2016 pg

Utveckla friskvårdsarbetet avseende kost, motion och fysioterapi.

Patientutbildningsprogram

Sarah Sandeback

Åsa Boström

Pia Gustafsson

2016

Inventering av olika programs relevans för den rättspsykiatriska vården

Bemanning och kompetensutveckling

Tina Jacobsson

Therese Karlsson

2016

Inventering av frågeställningen relaterad till de krav som kan ställas på den högspecialiserade rättspsykiatriska vården

Organisationsutveckling

Jan Cederborg

2013 pg

Samla kompetens i grupp för strategiskt tänkande kring olika utvecklingsområden. ”Arbetsgrupper i gruppen” stämmer av kontinuerligt.

Samverkan med Rättspsykiatriska öppenvården i Vadstena och i Region Jönköping

RPÖV Vadstena

2016-pg

Enheterna arbetar tillsammans för att hitta gemensamma utvecklings- och samarbetsområden.

Implementering av Riskåtergivning i öppenvård

Fredrik Sjöblom

Tomas Malmquist

2016- pg

Återgivning av patienters risk och riskhantering i öppenvård till patient och personal.

Inre motivation för ökad fysisk aktivitet för patienter med schizofrenidiagnos. Petrus Fogelqvist Dec 2017-juni 2018 Syftet är att se ifall ett motivationsarbete kan öka den fysiska aktiviteten för patienter med schizofrenidiagnos och i så fall se ifall det leder till en bättre psykisk och fysisk hälsa. En kontrollerad klinisk studie.
Yoga inom rättspsykiatrisk vård Therese Karlsson Maj 2017-juni 2018 Undersöka om yoga är en behandlingsform som främjar hälsa och välbefinnande för patienter inom rättspsykiatrisk vård