Landstinget i Östergötland

Barn som anhöriga

   
 
   

Forskning visar att barn som inte får stöd i samband med en allvarlig kris i familjen löper risk att utveckla ohälsa senare i livet.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvården särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, har ett missbruk eller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet bor tillsammans med oväntat avlider.

Medicinsk riktlinje - barn som anhöriga

Region Östergötland arbetar på olika sätt med att uppfylla lagens krav med att uppmärksamma barn som anhöriga och ge dem information, råd och stöd. Nu finns en riktlinje för arbetet.

Riktlinje för arbetet med barn som anhöriga >>>

Journaldokumentation och KVÅ-kodning

Instruktioner för användning av mallen

   

Informationsmaterial

Checklista Barn som anhöriga
Barn med sjuka föräldrar - Råd till förskola och skola

När en förälder är sjuk - Råd till föräldrar och andra vuxna Den här broschyren finns översatt till flera olika språk. Du hittar översättningarna på Hälsokommunikatörernas webbsida >>> 

Hur hjälper jag mitt barn? Handbok vid psykiska problem

Hur tar jag hand om mitt barn? Handbok vid missbruk

Vad är det med våra föräldrar? Handbok för barn

Barnen och sjukdomen - broschyr från Karolinska US

Allt material går att beställa från oss genom att mejla till barnratt@regionostergotland.se