Landstinget i Östergötland

Barn som anhöriga

   
 
   

Forskning visar att barn som inte får stöd i samband med en allvarlig kris i familjen löper risk att utveckla ohälsa senare i livet.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvården särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, har ett missbruk eller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet bor tillsammans med oväntat avlider.

Medicinsk riktlinje - barn som anhöriga

 

Region Östergötland arbetar på olika sätt med att uppfylla lagens krav med att uppmärksamma barn som anhöriga och ge dem information, råd och stöd. Nu finns en riktlinje för arbetet.

Riktlinje för arbetet med barn som anhöriga >>>

Utbildningar 2019

Föra barnen på tal: Länk till info och anmälan

 

Beardslees familjeintervention: Länk till info och anmälan 

 

Exempel på hur samtalen kan gå till

Föra Barnen På Tal
Beardslees familjeintervention
Intervju med en familj som genomgått Beardslee

 

Journaldokumentation och KVÅ-kodning

Instruktioner för användning av mallen

   

Informationsmaterial

Checklista Barn som anhöriga
Barn med sjuka föräldrar - Råd till förskola och skola

När en förälder är sjuk - Råd till föräldrar och andra vuxna 

Broschyrerna går att beställa - skicka ett mejl till vår funktionsbrevlåda.

 

Broschyren finns översatt till arabiska, farsi, engelska, bosniska, kroatiska, serbiska, somaliska och tigrinja. Översättningarna hittar du på den här sidan >>>