Region Östergötland

Barnrättsombud

Barnrättsombuden genomgår en grundutbildning i barnrätt och kommer därefter erbjudas fortbildning årligen om barnets rättigheter inklusive barns rätt till skydd, övriga barnperspektiv och barnkonventionens tillämpningsmöjligheter. Syftet är att sprida kunskap om barnkonventionen kopplat till verksamhetens uppdrag samt att bevaka barnets rättigheter i det vardagliga arbetet.

Barnrättsombudet ska:

  • tillsammans med sin chef informera och stödja den egna enheten och bidra till att barnkonventionen kommer i praktisk tillämpning med ett aktivt barnperspektiv och en god barnkompetens, på kort och lång sikt.
  • tillsammans med sin chef arbeta praktiskt med förbättringar så att barn och ungdomar som är patienter, anhöriga, elever eller medborgare får ett bra omhändertagande, god tillgänglighet och åldersanpassad information i en god miljö.
  • särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd om barnet har en förälder som har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, ett missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar. Detsamma gäller för barn vars förälder plötsligt eller oväntat dör (HSL 5 kap.7§). 

Barnrättsombudet kan vara ett stöd till medarbetare som avser göra en anmälan om misstanke om att ett barn far illa. Barnskyddsteam Region Östergötland utgör kliniskt stöd i arbetet kring barn som far illa.