Region Östergötland

Fördjupning i ämnet

   
  Fler tips på fördjupad läsning? Hör av Dig till oss!
   
Anmälningsplikt och anmälan till socialtjänsten
 

Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn - Socialstyrelsen 2014

Att upptäcka barn som far illa
  Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn (Lundén, 2010), Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
  Barn som riskerar att fara illa (Rikshandboken Barnhälsovård)
  Dags att prata om våld mot barn (Stiftelsen Allmänna Barnhuset)
  Handbok för socialsekreterare - Om barnrättsperspektivet från förhandsbedömning till avslutad utredning (Unicef, 2018)
  När barn far illa (1177 Vårdguiden)
  "Team ska stötta dem som ser att barn far illa" (Östgöta Correspondenten, 2015-12-07)
Brott mot barn
  Allmänt
  Barn som brottsoffer: Så påverkas barn av trauman (Nordanger, 2014), UR Samtiden.
  Handlingsberedskap vid misstanke om brott mot barn i förskolan, Stödmaterial (SKL, 2016) 
  Jag vill veta (Brottsoffermyndigheten)
  Barnmisshandel
  Barns och ungas erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism (Barnombudsmannen, 2018)
  Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv. Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd (Jernbro, 2015), Karlstads universitet.
  Bruising characteristics discriminating physical child abuse from accidental trauma (2010) Pediatrics.
  Bruising in infants. Those with a bruise may be abused (Pierce, Smith & Kaczor, 2009) Pediatric Emergency Care.
  Clinical and radiographic characteristics associated with abusive and nonabusive head trauma: A systematic review (Piteau, Ward et al, 2012), Pediatrics.
  Kunskapsbehov inom socialtjänsten om våld mot barn (Åkerman & Jonsson, 2017), Barnafrid & Linköpings universitet.
  Om barn med funktionsnedsättning i Sverige och deras utsatthet för våld och kränkningar (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2016)
  Räknas det här som våld? En rapport om våld mot barn utifrån BRIS stödjande kontakter (BRIS, 2016)
 

Våld löser inget! (Landberg, Jernbro & Janson, 2018), Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

  Hedersrelaterat våld & förtryck
 

Mordet på Fadime (P3 Dokumentär, 2009), Sveriges Radio.

 

Female genital mutilation (rapportserie), Unicef.

 

Hedersförtryck.se (Länsstyrelsen)

 

Könsstympning - vårdprocessprogram (Region Östergötland, 2017)

  Människohandel
 

Handel med barn i de nordiska länderna (Unicef, 2012)

  Sexuella övergrepp
 

Boys and very young children at greater risk of most severe online sexual exploitation says new research - ECPAT International

 

Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet (Jonsson & Svedin, 2017), Stiftelsen Allmänna Barnhuset & Barnafrid.

  Barnens spelregler (Riksidrottsförbundet & BRIS)
  Behandling mot sexuella övergrepp mot barn, Kunskapsöversikt (2015) FORTE.
  Dags att prata om sexuella övergrepp (Stiftelsen Allmänna Barnhuset)
  Detta borde alla veta om sexuella övergrepp mot barn (Rädda Barnen, 2016)
  Grooming, sexuell utpressning av barn och bilder som barnfrivilligt producerar ökar
  Jag önskar att jag vågat prata med någon. Om att få stöd och hjälp ur ett sexuellt självskadebeteende (Stockholms Tjejjour, 2016)
  Kumlafallet (P3 Dokumentär, 2017), Sveriges Radio.
  Nätpedofilen i Husby (P3 Dokumentär, 2019), Sveriges Radio.
  Online sexual behaviours among Swedish youth: Characteristics, associations and consequences (Jonsson, 2015), Linköping University.
  Pod - Barns sexualitet, Åsa Kastbom
  Pod - Sexuella övergrepp på barn, Åsa Kastbom
 

Sexual behaviour, debut and identity among Swedish schoolchildren (Kastbom, 2015), Linköping University.

 

Sexuella övergrepp (Barnahus Linköping)

 

"Tidig sexuell debut kopplas till risk" (Linköpings universitet, 2015-12-17) 

 

Trygg idrott (Riksidrottsförbundet)

  Våld i nära relationer
 

Normaliseringsprocessen  (Polisen)

 

Våld i nära relationer (Nationellt Centrum för Kvinnofrid), Uppsala universitet.

Omsorgssvikt/Försummelse
 

Allmänt

 

 

Kunskapsöversikt om försummelse av Barnafrid (Barnafrid Linköpings Universitet)

 

Webbutbildning för dig som möter Barn som anhöriga (Nationellt kompetenscentrum anhöriga)

  Beroende & missbruk
 

Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld (Folkhälsomyndigheten 2016)

  Psykisk ohälsa/sjukdom eller funktionsnedsättning 
  När en vuxen i din familj inte mår bra (1177 Vårdguiden)
  Infoteket om funktionshinder (Region Uppsala) producerar barnböcker riktade till barn som har en förälder med psykisk (eller fysisk) funktionsnedsättning:
 

Självmord & självmordsförsök

 

Självmord och självmordsförsök (tema), Kunskapsguiden.se

Barn som utsätter sig själva eller andra för fara
 

 Beroende & missbruk

 

 Spelproblem hos barn och unga (tema), Kunskapsguiden.se

 

Sexuella övergrepp

 

Barn som utsätter andra (Dagsattprataom.se) 

  Självskadebeteende & suicid
 

Att skada sig själv (1177 Vårdguiden)

 

Self-reported frequency of sex as self-injury (SASI) in a national study of Swedish adolescents and association to sociodemographic factors, sexual behaviors, abuse and mental health (Fredlund, Svedin, et al, 2017), Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health.  

 

Självmord och självmordsförsök  Kunskapsguiden.se