Region Östergötland

Patientsäkerhet

Chefläkar- och chefsjuksköterskeenheten
 

Enheten har på uppdrag av regiondirektören det övergripande strategiska ansvaret för patientsäkerhetsområdet.

Chefläkare och chefsjuksköterskor utgör tillsammans ett team för det lokala och regionövergripande arbetet. I uppdraget ingår att identifiera risker, anmäla vårdskador samt ge stöd till medarbetare, patienter och närstående som har varit delaktiga i allvarliga händelser. Enheten har controllerfunktion i uppföljningen av patientsäkerhetsarbetet samt utbildar inom området.  

Strategi och styrande dokument
Utbildningar inom patientsäkerhet
Vårdskada - Utredning - Anmälan - Lex Maria
Stöd - Kontroll - Uppföljning
Lagar - Förordningar
Verktyg i patientsäkerhetsarbetet
Aktuellt om patientsäkerhet
Informationsmaterial
Din säkerhet på sjukhus
Patientsäkerhet fokusområden