Region Östergötland

Vårdskada, utredning, anmälan, lex Maria

Synpunkter och klagomål från patienter

Synpunkter och klagomål från patienter och närstående skall i första hand tas om hand av ansvariga på klinik eller vårdcentral där händelsen inträffat. Patientnämnden kan hjälpa till med kontakter till rätt vårdenhet. På www.1177.se finns information om hur anmälan kan ske.

Möjlighet finns även att som patient, eller närstående, göra en anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Verksamheten skall dock först ha kontaktats och fått möjlighet att besvara synpunkten eller klagomålet.

Är händelsen av allvarlig karaktär ska alltid verksamhetschef informeras. Han eller hon ansvarar sedan för att denna allvarliga händelse diskuteras med, eller rapporteras till, någon av chefläkarna för ställningstagande till lex Maria-anmälan.

Klaga på vården (länk till Inspektionen för vård och omsorg
   

Stöd till patienter och medarbetare vid vårdskada

Vårdgivaren ska snarast informera patient som drabbats av en vårdskada, åtgärder som vårdgivaren avser att vidta samt möjligheten att anmäla klagomål eller begära ersättning.
Handledning för stöd till patient och närstående vid inträffad vårdskada
Vårdpersonal genomgår ofta en mer eller mindre långdragen kris och behöver därför ledningens stöd vid allvarlig händelse. Det är arbetsgivarens ansvar att erbjuda relevant stöd till berörd medarbetare.
Vårdskada- arbetsgivarens ansvar
Handledning för stöd till medarbetare vid inträffad vårdskada

Händelseanalyser

Då en allvarlig händelse inträffar inom vården där en patient blivit skadad eller avlidit, eller att konsekvensen kunde ha blivit en skadad patient ska en händelseanalys utföras.
Händelseanalyser

Inspektionen för vård och omsorg

IVO:s främsta uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso-och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. IVO handlägger även anmälningar, till exempel lex Maria. 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Lex Maria

Om en patient skadas inom vården är det verksamhetens skyldighet att rapportera till sjukhusets chefläkare.
Lex Maria

Hälso- och sjukvårdspersonal som utgör fara för patientsäkerheten

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal vars yrkesutövning kan ifrågasättas utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv anmäls och granskas av IVO. Skälen till granskningen kan vara oskicklighet, olämplighet, brottslighet, sjukdom eller missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger.
Länk till blankett

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

En patient, som kommer till skada till följd av vård eller behandling, kan oavsett om detta uppkommit till följd av försummelse eller ej, erhålla en viss ekonomisk kompensation från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf).

Patienten skall i förekommande fall informeras om denna möjlighet av vårdpersonal och få hjälp att fylla i ansökan. Blanketter för skadeanmälan finns på kliniker och vårdcentraler. De kan också beställas från Löf eller från Patientnämnden.

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf)

Läkemedelsförsäkringen

Skador orsakade av läkemedel kan i vissa fall berättiga till ekonomisk ersättning. Detta gäller då läkemedlet orsakat en oförutsedd biverkan eller skada. Skadeanmälan görs till Läkemedelsförsäkringen.

Läkemedelsförsäkringen

Patientnämnden

Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården. Nämndens uppgift är att verka för goda kontakter mellan patienter och personal och det är en från hälso- och sjukvården fristående, opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig.

Patientnämnden