Region Östergötland

Lagar och förordningar

 

Lex Maria-anmälan

Händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska anmälas till Inspektion för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas Lex Maria.

 HSLF-FS 2017:41

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.

SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Patientlagen

Patientlagen syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Patientlag (2014:821)

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. 

Patientsäkerhetslag (2010:659)