Region Östergötland

Patientsäkerhet fokusområden

För att lyfta patientsäkerhetsfrågan till en ny nivå har Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp, HSLG, och chefsläkarenheten inom Region Östergötland initierat Patientsäkerhetsåret 2018.

Region Östergötland har antagit en nollvision när det gäller undvikbara skador inom hälso- och sjukvården. En förutsättning för att lyckas är att vårdsystemet genomsyras av en stark patientsäkerhetskultur.

Under patientsäkerhetsåret kommer fokus läggas på vårdskadeområdena VRI, trycksår och läkemedelsrelaterade skador.


Inga vårdrelaterade infektioner Gröna korset
Inga trycksår - inte ens en rodnad Säkerhetskultur
Rätt läkemedel till rätt patient i rätt dos Ledning