Region Östergötland

Patientsäkerhet fokusområden

För att lyfta patientsäkerhetsfrågan till en ny nivå initierade Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp, HSLG, och chefsläkarenheten inom Region Östergötland Patientsäkerhetsåret 2018. Nu fortsätter arbetet inom utvalda fokusområden.

Region Östergötland har antagit en nollvision när det gäller undvikbara skador inom hälso- och sjukvården. En förutsättning för att lyckas är att vårdsystemet genomsyras av en stark patientsäkerhetskultur.

Fokus för patientsäkerhetsarbetet ska ligga på vårdskadeområdena VRI, trycksår, läkemedel och fall. Alla vårdande enheter inom Region Östergötland ska använda Gröna korset som metod för att öka patientsäkerheten. 


Inga vårdrelaterade infektioner Gröna korset
Inga trycksår - inte ens en rodnad Säkerhetskultur
Rätt läkemedel till rätt patient i rätt dos Ledning
Inga fallskador – inte ens en skråma