Region Östergötland

Strategi och styrande dokument

Patientsäkerhetsarbetets syfte är att förebygga uppkomsten av vårdskador och att säkerställa en hög vårdkvalitet. Vårdskada innefattar lidande, kroppsliga och psykiska skador som kunnat undvikas om adekvata åtgärder genomförts.

Patientsäkerhetsperspektivet finns i alla aktiviteter som direkt eller indirekt berör patienter och det är verksamheternas ansvar att arbeta på ett sådant sätt att risken för att vårdskador inträffar motverkas och att vården kontinuerligt utvecklas mot en högre patientsäkerhet och kvalitet.

Strategi

Region Östergötland har antagit en nollvision gällande undvikbara skador inom hälso- och sjukvården. En förutsättning är att vården genomsyras av en stark patientsäkerhetskultur.
I strategin definieras insatsområden för respektive organisationsnivå. En handlingsplan utifrån patientsäkerhetsstrategin finns upprättad.

Klicka på bilden för att öppna dokumentet

Patientsäkerhetsområden

Region Östergötland har sex patientsäkerhetsområden där det kommer att bedrivas särskilt intensiva aktiviteter med syfte att minska riskerna för vårdskada.
Minska vårdrelaterade infektioner Säker omvårdnad
Säkra vårdprocesser Säker kommunikation
Säker medicinsk teknik    

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren, Region Östergötland, senast 1 mars upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Patientsäkerhetsberättelsen ska bland annat beskriva hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits föregående år avseende vidtagna åtgärder för att identifiera och analysera risker och minska antalet tillbud och negativa händelser samt beskriva resultat av insatta åtgärder.
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Patientsäkerhetsberättelse 2019 Patientsäkerhetsberättelse 2020
 

 

   

Styrdokument

 
Riktlinjer för patientsäkerhet Kvalitetsrapport och Patientsäkerhetsberättelse