Region Östergötland

Minska vårdrelaterade infektioner

Bakgrund
Förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett omfattande problem med stora konsekvenser för sjukvård och samhälle. VRI innebär ett lidande för de drabbade samt ökade kostnader för hälso- och sjukvården. Två gånger om året sker en nationell punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner i landstingen och regionerna på uppdrag av SKL. Den senaste var i september. Vid mätning 2014 låg andel VRI på 10 %. Det krävs kraftfulla åtgärder för att minska andelen VRI på våra sjukhus. Förutom det personliga lidandet att drabbas av VRI beräknas kostnaden för VRI i hela landsting/regioner till cirka 250 miljoner kronor. Översatt till vårdtillfällen motsvarar det 72 759 vårdtillfällen. Cirka 30% av VRI kan förebyggas. God följsamhet till kläd- och hygienregler, rätt användning av urinkateter och rätt användning av central venkateteter kan avsevärt reducera antalet vårdrelaterade infektioner.

 Framgångsfaktorer

 • God följsamhet till hygien- och klädriktlinjer
 • God följsamhet till riktlinjer för central venkateter, KAD och för att förebygga postoperativa infektioner
 • Förebygga antibiotikaresistens
 • Adekvata lokaler med god städning
 • Tillräcklig isoleringsmöjlighet

 Nyckelindikatorer

 • Punktprevalensmätning (sjukhus)
 • Följsamhet till hygien- och klädregler 
 • Postoperativa infektioner inom ortopedi (höft, knä ,rygg) och thoraxkirurgi (klinik) 30-dagarsuppföjning
 • Andel som fått preoperativ antibiotika enl evidens (klinik)
 • Antal CVK infektioner (klinik)
 • Antal patienter, i behov av isoleringsrum, som får det.

 Handlingsplan

 • Kurs i KAD – ”bara när det absolut behövs”. Länk till Clinicum för mer information
 • Ta fram enhetliga riktlinjer i Östergötland för skötsel av CVK. Implementering och uppföljning av indikationer och skötsel av CVK
 • Implementera STRAMA arbetet på kliniker. Länk till Strama Östergötland 
 • Integrera WHO checklista för preoperativ antibiotikabehandling i Cosmic
 • Observationsstudier av kläd- och hygienregler
 • Särskilda lokala utvecklingsarbeten med t ex Genombrottsmetodik
   

Vill Du veta mera om Vårdhygiens verksamhet inkluderat Observationsstudier och VRI registering? Klicka här

Läs mer om SKL:s åtgärdspaket om Vårdrelaterade infektioner>>