Region Östergötland

Säkra vårdprocesser

Bakgrund

Utfallet i Nationella Kvalitetsregister samt i Öppna Jämförelser (Vården i siffror) är en viktig utgångspunkt för regionens kvalitetsarbete.

Samtliga enheter ska aktivt arbeta med hjärt-lungräddning (HLR), både när det gäller utbildning och standardisering av utrustning. 
Medarbetare ska ha kompetens att identifiera svårt sjuka patienter. Kompetensen innebär bland annat att på ett strukturerat sätt bedöma patienternas tillstånd med hjälp av blodtryck, medvetandegrad, saturation och andningsfrekvens. Tidig upptäckt av en försämring innebär att åtgärder snabbt kan sättas in.

 

Framgångsfaktorer

Implementering av nationella, sjukvårdsregionala och regionala vårdprogram.

Systematisk användning av triagering, MEWS/METTS bedömning och utbildning i HLR och omhändertagande av akut sjuka patienter.

Tillräckligt antal vårdplatser.

 

Nyckelindikatorer

Andel skador samt andel vårdskador/1000 vårdagar/månad och sjukhus (MJG databasen).

Antal/andel patienter som överlever hjärtstopp på sjukhusen i länet (HLR kvalitetsregister).

Antal suicid (Vården i siffror). 

Vårdplatsbeläggning inkl. överbeläggningar och utlokaliserade patienter (sjukhus).

 

Handlingsplan

Införa regionalt vårdprogram för omhändertagande av patienter med sepsis. 

Implementera vårdprogram för suicidprevention.

Strukturerad journalgranskning på 20 journaler/sjukhus/månad (sjukhusvis) inkl utveckling av IT stöd för registrering.

Strukturerad journalgranskning på klinikerna.

Årlig utbildning i HLR och registrering i databas.

 

Reviderad 2016-04-18, Martin Magnusson, vårddirektör.