Region Östergötland

Säker kommunikation

Bakgrund
Region Östergötland hanterar extremt mycket information inom vitt skilda verksamhets- och ämnesområden. Kraven på riktighet, tillgänglighet, insynsskydd och spårbarhet måste alltid beaktas. Informationen skall vara tillgänglig: vid rätt tidpunkt, riktad till rätt person och vara korrekt, utifrån hälso- och sjukvårdspersonalens behov och patienternas delaktighet i vård- och behandling.

För att uppnå en säker dokumentation krävs att patientjournalen är överskådlig och förståelig såväl för medarbetare som för patienter. Vidare krävs en god sökbarhet som gör det enkelt att hitta de för vårdtillfället relevanta uppgifterna i journaltexten. Det ställer i sin tur krav på en dokumentation som har en god struktur och utnyttjar möjligheterna i en digitaliserad journal.

Som en del av säker dokumentation krävs också god tillgänglighet och sökbarhet av PM och riktlinjer.

Information förmedlas också i direkt kontakt mellan vårdpersonal, mellan vårdande enheter och med patient/närstående. Det är väl känt att många rapporterade avvikelser och vårdskador har bristande kommunikation som bakomliggande orsak. Svårigheter att förmedla information kan bero på attityd, säkerhetskultur, språk m.m.
Fortlöpande diskussion och omprövning av de i vården rådande grundläggande värderingarna har betydelse för framgångsrik kommunikation.

 
Framgångsfaktorer
Systematiskt arbetssätt för säker:
- dokumentation
- kommunikation
 
Överskådlig och förståelig patientjournal för:
- medarbetare
- patient

 Nyckelindikatorer 
Andel enheter som tränat på Clinicum
- Antal kliniker/vårdcentraler som infört kommunikationsverktyget SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation) 
- Andel operationer där WHO:s checklista har använts i alla sina tre delar (startkontroll, time out och slutkontroll) 
- Antal rapporterade ärenden i Synpunkter & Klagomål 

Handlingsplaner 
Ökad delaktighet hos patienterna genom ökad kännedom om Synpunkter & Klagomål
- Analys av resultat från patientenkät och därifrån utforma handlingsplan
- Projekt LiÖ-standard av vårddokumentation (ökad standardisering av sökord och mallar) 
- Genomföra praktisk teamträning på Clinicum, Centrum för färdighetsträning och simulering. Länk till Clinicum
- Användande av SBAR. Länk till mer information om SBAR
- Införa kommunikationsövningar vid olika färdighetsträningar på Clinicum   
- Implementera WHO- checklistan (alla tre delar) för säkerhet vid operationer