Landstinget i Östergötland

Säker läkemedelshantering

Läkemedelsfrågorna har blivit alltmer uppmärksammade utifrån effekt-, nytto- och kostnadsperspektiv. Särskilt hos äldre är läkemedelsbehandling av stor betydelse eftersom användningen av läkemedel är störst hos äldre och en hög andel äldre drabbas av biverkningar eller andra läkemedelsrelaterade problem. En kritisk framgångsfaktor är en strukturerad regionövergripande plan med gemensamma strategier, kriterier för uppföljning och utvärdering.

Avvikelser kring hur läkemedel ordineras, iordningställs och administreras är vanliga och leder till en osäker vård. Det finns flera olika orsaker till varför det uppstår problem kring läkemedel inom en vårdenhet och det behövs flera olika åtgärder för att öka säkerheten för patienten. Patientens läkemedelslista i journalen är ett mycket viktigt dokument och utgör den samlade informationen om patientens samtliga ordinerade läkemedel. Det är av yttersta vikt att denna lista är uppdaterad och att ansvarsfrågan om vem som har det samlade ansvaret för listan är klarlagt. 

En länsgemensam handlingsplan för aktiviteter inom området äldre och läkemedel är framtagen. Regionövergripande riktlinjer läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse är framtaget och Läkemedelskommitténs har utarbetat en rekommendation avseende ansvarsfördelning gällande den samlade läkemedelslistan.

En kritisk framgångsfaktor är också att inom regionen samt i samverkan med kommunen gemensamt driva och samordna utvecklingsaktiviteter inom läkemedelsområdet för att skapa bästa effekt och värde för patienten och för vårdutföraren i syfte att nå detta pågår bland annat projekt Rätt läkemedel under 2013-2014.

Framgångsfaktorer
• God kunskap om läkemedelsbehandling
• God kunskap om läkemedelshantering*
• God kunskap om läkemedel och äldre
• God kommunikation inom vården och med patienter
• Komplett läkemedelsdokumentation i journalsystemet
• Ökat engagemang i läkemedelsfrågor 
• Systematisk och ändamålsenlig uppföljning 
• Användbara IT- stöd 
• Samordning av utvecklingsaktiviteter

Nyckelindikatorer och handlingsplan- se menyn till vänster

SKL:s åtgärdspaket; Läkemedelsfel i vårdens övergångar och Läkemedelsrelaterade problem

Läkemedelsportalen

Riktlinjer för enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång inkl Läkemedelsberättelse

Instruktioner för läkemedelshantering

Äldrekort

SOSFS 2012:9