Region Östergötland

Verktyg i patientsäkerhetsarbetet

Skyldighet att ha systematik för risk- och avvikelsehantering är reglerat i Patientsäkerhetslagen (2010:659). Patientsäkerhetsarbetet inom regionen innehåller flera delar där olika verktyg och metoder används för struktur, analys, uppföljning och utvärdering.

En välfungerande avvikelse- och riskhantering är en av grundstenarna i patientsäkerhetsarbetet. Syftet är att fånga upp risker, tillbud och allvarliga händelser för att undvika vårdskada. Avvikelser analyseras, åtgärder vidtas och effekter av insatta åtgärder följs upp. 
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2011:9) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är verksamheten ålagd att ha rutiner för avvikelse- och riskhantering för att förbättra patientsäkerheten. Regionens strategi är bland annat att samtliga enheter ska ha ett handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering.

Handlingsprogrammets syfte är att klargöra ansvar, rutiner och arbetssätt för patientsäkerhetsarbetet på enheten.

Handlingsprogrammet ska innehålla klinikspecifika rutiner för avvikelse- och riskhantering. Programmet ska beskriva hur enheten jobbar med följande moment: identifiera risk/avvikelse, rapportera, fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt, sammanställa och återföra erfarenheter samt ansvarsfördelning.


Mall för handlingsprogram hittar du här.