Landstinget i Östergötland

Sjukdomsklassifikation i Östergötland

Sjukdomsklassifikation är basen för uppföljning av vårdens innehåll.

 

                 

(OBS - Den tryckta publikationen ICD-10-SE består av tekniska skäl av tre delar och alla tre delarna behövs för att klassifikationen ska bli komplett.)

 

Funktionen Sjukdomsklassifikation i Östergötland, riktar sig till alla inom Region Östergötland som ägnar sig åt någon form av dokumentation som innefattar diagnossättning och kodning av diagnoser och åtgärder.

 

Rätt diagnos, åtgärd och kodning ger:

 • Rätt kvalitetsuppföljning
 • Rätt produktionsdata
 • Rätt ersättning utifrån DRG och KPP 

 

Aktuellt

 

Morfologikoder i Cosmic

 

Morfologikoder är koder som används för att klassificera tumörer för att ange deras histopatologi och används främst av patologen. Morfologikoder börjar alltid med bokstaven M och slutar med ett snedstreck följt av en siffra, t ex siffran 0 som anger att tumören är benign.

 

Dessa koder ska inte förväxlas med diagnoskoder, ICD-10-koder.

 

Morfologikoder ska inte användas som huvuddiagnoskod. Om det görs hamnar man vid DRG-gruppering i en felaktig Z-DRG-grupp.

 

Morfologikoder finns valbara i Cosmic under sökordet Diagnos och terminologi ICD10 och kan förväxlas med ICD-10-koder så var uppmärksam vid val av kod.

 

Exempel Morfologikod: M8720/0 Pigmentnevus

 

Exempel ICD-10-kod: D22.9 Pigmentnevus

 

 

Nytryckt version av ICD-10-SE

 

Den tryckta publikationen ICD-10-SE har nu uppdaterats till en version 2019 som, av tekniska skäl, består av tre delar. Ladda ner eller beställ via länkarna nedan.

 

ICD-10-SE version 2019. Del 1

ICD-10-SE version 2019. Del 2

ICD-10-SE version 2019. Del 3

 

 

 

 

 Ändringar i ICD-10-SE och KVÅ 2019

 

Information från Socialstyrelsen gällande ändringar från och med 1 januari 2019.

 

ICD-10-SE

Ändringar i och tillägg till tryckt ICD-10-SE

 

Nya koder, borttagna koder och ändrade/rättade kodtexter till ICD-10-SE, inklusive fördjupningskoder

 

 

KVÅ 

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2019

 

 

 

 

 

Information om ICD 11

 

Se information  från Socialstyrelsen kring införandet av ICD-11.

 

 

 

 

Socialstyrelsens nyhetsbrev 11 september 2018

 

Ur innehållet:

Förtydligande om DRG Z82O "Besök med oplanerad inskrivning"

KVÅ-koden XS100 "Oplanerad inskrivning till sluten vård" leder till DRG Z82O "Besök med oplanerad inskrivning"

 

Med anledning av informationen i nyhetsbrevet, se bifogad länk, håller vi i Region Östergötland fast vid rekommendationen att KVÅ-kod XS100 i första hand används på akutmottagningsbesök som leder till oplanerad inskrivning i slutenvård.

En av anledningarna till denna rekommendation är den datumspärr för KVÅ-koder i Cosmic som omöjliggör DRG-gruppering i slutenvård med åtgärd som utförts innan vårdtillfället påbörjades.

 

Länk till nyhetsbrevet i sin helhet

 

 

 

 

 

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos

Vissa ICD-10-SE-koder ska aldrig användas som huvuddiagnos. Socialstyrelsen har tagit fram en lista med dessa koder, se länk.

 

Vi har fått erinran om att vi i Region Östergötland felaktigt har använt Z53.2 Åtgärd ej genomförd pga patientens beslut av andra och ospecificerade skäl, som huvuddiagnoskod. 


Huvuddiagnos för vårdkontakten ska vara den diagnos som patienten skulle åtgärdats för. Om åtgärden ej genomförts kan Z53.2 anges som bidiagnos.


Se Socialstyrelsens lista för samtliga koder som ej ska användas som huvuddiagnos.

 

 

 

 

 

Cosmicinfo

 

 Huvuddiagnos i DRG-grupperingen

 

Vi vill påminna om att det är väldigt viktigt att kontrollera att det är samma huvuddiagnos i DRG-grupperingsbilden som i journalanteckningen.

Se manualen för DRG-gruppering i Cosmic, särskilt informationen på sidan 4-5.

 

 

Vårdtillfälle med IVA-vistelse

 

För att underlätta dokumentation av epikris på bakavdelningen vid IVA-vistelse, registrerar nu vårdadministratörerna på IVA KVÅ-koder för de åtgärder som gjorts på IVA.
Då diagnos/åtgärd ska dokumenteras kan vårdadministratör på bakavdelningen "hämta för vårdkontakten" och på ett enkelt sätt få med IVA:s koder.

Observera dock att om inga KVÅ-koder finns att hämta kan det bero på att IVA-sekreterarna inte hunnit lägga in dessa. Då behöver du antingen ögna igenom IVA-anteckningarna och själv KVÅ-koda utförda utgärder alternativtivt invänta IVA.

 

 

KVÅ-kod för yrkeskategori
 
I KVÅ-listan finns ett antal koder för yrkeskategorier t ex XS918 för sjukgymnast. Dessa koder är dock inte tänkta att användas vid dokumentation i journalen utan för konfigurering av vårdkontakter i patientjournalen, vilket görs av Cosmicförvaltningen.


Nya frågor och svar finns under fliken med samma namn i vänsterkolumnen!                    

                                                                                               

 

 

(i)-tecken efter KVÅ-kod

Sedan (!)-tecknet ändrades till ett (i)-tecken efter kodtexten ser vi det inte lika angeläget att redigera bort (i)-tecknet i journalen. Vi vill ändå påpeka att (i)-tecknet är till för att signalera om beskrivningstext som finns i KVÅ-listan för just den aktuella KVÅ-koden. Denna beskrivningstext syns inte i Cosmic.

 

 

 
  

Pågående

 • Analys av kodningskvalitet
  Socialstyrelsen har tagit fram ett verktyg för att mäta kodningskvalitet i patientregistret baserat på olika kvalitetsindikatorer där indikatorområde 1 handlar om uppenbara fel i kodningen. Inom Region Östergötland följer vi detta indikatorområde. För mer information se:
  Kodningskvalitet i patientregistret

 

 • Klinikbesök
  Efter önskemål om råd och tips kring diagnos- och åtgärdskodning besöker vi gärna kliniker.

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

 

Kerstin Jonsson
Chefläkare
Ansvarig för sjukdomsklassifikation
Telefon: 010-104 33 31

 

Lilian Kikuchi
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 010-104 08 36

 

Lena Granberg
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 010-104 08 35 

 

 

 

Har du frågor gällande sjukdomsklassifikation maila gärna till:

Lilian Kikuchi eller
Lena Granberg

Ett urval av tidigare inkomna frågor och svar finns publicerade, var god se listen till vänster.

 

Länk till Region Östergötlands kodningsutbildning