Landstinget i Östergötland

Sjukdomsklassifikation i Östergötland

Sjukdomsklassifikation är basen för uppföljning av vårdens innehåll.

 

                 

(OBS - Den tryckta publikationen ICD-10-SE består av tekniska skäl av tre delar och alla tre delarna behövs för att klassifikationen ska bli komplett.)

 

Funktionen Sjukdomsklassifikation i Östergötland, riktar sig till alla inom Region Östergötland som ägnar sig åt någon form av dokumentation som innefattar diagnossättning och kodning av diagnoser och åtgärder.

 

Rätt diagnos, åtgärd och kodning ger:

 • Rätt kvalitetsuppföljning
 • Rätt produktionsdata
 • Rätt ersättning utifrån DRG och KPP 

 

Aktuellt

 

Covid-19 i den egna sjukhistorien

 

Nya fördjupningskoder f o m 1/6 2020

 • Z86.1A Covid-19 i den egna sjukhistorien(tillstånd som klassificeras under U07.1-U07.2)
 • Z86.1W Annan specificerad infektions- och parasitsjukdom i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under A00-B89, B99)

 

 

 

Frågor och svar kring kodning av Covid-19 

 

Från Socialstyrelsen 2020-05-29 Ny Version 1.3

 

 

Critical illness polyneuropati/myopati (CIP/CIM)

 

Patient med lång IVA-vård kan ha diagnos Critical illness polyneuropati/myopati vilken kodas G83.8, obs redigera diagnostexten. 

 

 

Information i dödsorsaksintyg - förtydligande vägledning till läkare som utfärdar dödsorsaksintyg

 

 

Covid-19 NordDRG

 

Covid-19 i NordDRG

    

 

 Kodningsanvisningar ang Covid-19

 Från  Socialstyrelsen 2020-04-17

 

U07.1 Covid-19, virus påvisat 

ska användas då virus har påvisats genom laboratorietest.

U07.2 Covid-19, virus ej påvisat 

ska användas vid kliniskt eller epidemiologiskt ställd diagnos, utan verifiering med laboratorietest (laboratorietest är inkonklusivt eller av något annat skäl inte föreligger). Även fall som är "misstänkta" och "sannolika" enligt WHO:s definition (se nedan) kodas med U07.2.

Se mer information i nedanstående dokument.

 

Kodningsanvisningar Covid-19, version 3.2

 

 

Kodning av Williams syndrom

 

Information från Socialstyrelsen

 

Williams syndrom kodas numera under Q93.8 Andra deletioner i autosomer.

Tidigare kodades tillståndet under Q87.8 men efter nya diskussioner och ny information förordar vi numera att tillståndet ska kodas Q93.8.

 

 

Kodning av Kennedys sjukdom

 

Information från Socialstyrelsen:

 

"På förekommen anledning vill vi informera om att Kennedys sjukdom kodas G12.2.
Detta då andra diagnoskoder förekommer vid inrapportering till Motorneuronregistret vad gäller Kennedys sjukdom.

Kennedys sjukdom lades till som inklusion/exempel under G12.2 i ICD-10-SE 1/1 2018."

 

 

Informationstillfällen Sjukdomsklassifikation

 

Informationstillfällen har ägt rum i Motala, Norrköping och Linköping angående:

 • Information om nyheter från Socialstyrelsen angående diagnos- och åtgärdskoder från och med 1 jan 2020
 • Repetition av kodningsprinciper

 

Länk till presentation som visades. OBS ny version med ändringar:

 • Ny bild nr 15 - kodning coronavirus
 • Bild 22 -  notera kod för nefrostomiläckge
 • Bild 23 - tillägg av bidiagnos VRI
 • Ny bild nr 30 - rätt kodning patientfall 7

 

 

 

Ny uppdaterad version av kodningsanvisningar för sepsis, januari 2020

 

 

Socialstyrelsen har publicerat en ny uppdaterad version av kodningsanvisningar vad gäller sepsis.

 

Som tidigare gäller huvudregeln att vid känt organursprung anger man först kod för infektionen och därefter tillägg av koden R65.1

 

Vid septiska infektioner där det inte finns information om i vilket organ infektionen har sitt ursprung används koder för sepsis från kapitel 1 i ICD-10-SE, t ex "Streptokocksepsis utan uppgift om organursprung" A40.9. Det som är förändrat är att här behövs inte tillägg av koden R65.1. Observera dock att vid septisk chock måste koden R57.2 läggas till.

 

Läs kodningsanvisningen i sin helhet.

 

 

Ändringar i ICD-10-SE och KVÅ 2020

 

 

Information från Socialstyrelsen gällande ändringar från och med 1 januari 2020.

 

ICD-10-SE

Ändringar i och tillägg till tryckt ICD-10-SE

 

KVÅ 

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

 

 

 

Morfologikoder i Cosmic

 

Morfologikoder är koder som används för att klassificera tumörer för att ange deras histopatologi och används främst av patologen. Morfologikoder börjar alltid med bokstaven M och slutar med ett snedstreck följt av en siffra, t ex siffran 0 som anger att tumören är benign.

 

Dessa koder ska inte förväxlas med diagnoskoder, ICD-10-koder.

 

Morfologikoder ska inte användas som huvuddiagnoskod. Om det görs hamnar man vid DRG-gruppering i en felaktig Z-DRG-grupp.

 

Morfologikoder finns valbara i Cosmic under sökordet Diagnos och terminologi ICD10 och kan förväxlas med ICD-10-koder så var uppmärksam vid val av kod.

 

Exempel Morfologikod: M8720/0 Pigmentnevus

 

Exempel ICD-10-kod: D22.9 Pigmentnevus

 

 

Nytryckt version av ICD-10-SE

 

Den tryckta publikationen ICD-10-SE har nu uppdaterats till en version 2019 som, av tekniska skäl, består av tre delar. Ladda ner eller beställ via länkarna nedan.

 

ICD-10-SE version 2019. Del 1

ICD-10-SE version 2019. Del 2

ICD-10-SE version 2019. Del 3

 

 

 

Information om ICD 11

 

Utvecklingsarbete med ICD-11

 

 

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos

Vissa ICD-10-SE-koder ska aldrig användas som huvuddiagnos. Socialstyrelsen har tagit fram en lista med dessa koder, se länk.

 

Vi har fått erinran om att vi i Region Östergötland felaktigt har använt Z53.2 Åtgärd ej genomförd pga patientens beslut av andra och ospecificerade skäl, som huvuddiagnoskod. 


Huvuddiagnos för vårdkontakten ska vara den diagnos som patienten skulle åtgärdats för. Om åtgärden ej genomförts kan Z53.2 anges som bidiagnos.


Se Socialstyrelsens lista för samtliga koder som ej ska användas som huvuddiagnos
.

 

 

 

 

 

Cosmicinfo

 

 Huvuddiagnos i DRG-grupperingen

 

Vi vill påminna om att det är väldigt viktigt att kontrollera att det är samma huvuddiagnos i DRG-grupperingsbilden som i journalanteckningen.

Se manualen för DRG-gruppering i Cosmic, särskilt informationen på sidan 4-5.

 

 

Nya frågor och svar finns under fliken med samma namn i vänsterkolumnen!                    

                                                                                               

 

 

 
  

Pågående

 • Analys av kodningskvalitet
  Socialstyrelsen har tagit fram ett verktyg för att mäta kodningskvalitet i patientregistret baserat på olika kvalitetsindikatorer där indikatorområde 1 handlar om uppenbara fel i kodningen. Inom Region Östergötland följer vi detta indikatorområde. För mer information se:
  Kodningskvalitet i patientregistret

 

 • Klinikbesök
  Efter önskemål om råd och tips kring diagnos- och åtgärdskodning besöker vi gärna kliniker.

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

 

Kerstin Jonsson
Chefläkare
Ansvarig för sjukdomsklassifikation
Telefon: 010-104 33 31

 

Lilian Kikuchi
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 010-104 08 36

 

Lena Granberg
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 010-104 08 35 

 

 

 

Har du frågor gällande sjukdomsklassifikation maila gärna till:

Lilian Kikuchi eller
Lena Granberg

Ett urval av tidigare inkomna frågor och svar finns publicerade, var god se listen till vänster.

 

Länk till Region Östergötlands kodningsutbildning