Landstinget i Östergötland

Sjukdomsklassifikation i Östergötland

Sjukdomsklassifikation är basen för uppföljning av vårdens innehåll.

 

                 

(OBS - Den tryckta publikationen ICD-10-SE består av tekniska skäl av tre delar och alla tre delarna behövs för att klassifikationen ska bli komplett.)

 

Funktionen Sjukdomsklassifikation i Östergötland, riktar sig till alla inom Region Östergötland som ägnar sig åt någon form av dokumentation som innefattar diagnossättning och kodning av diagnoser och åtgärder.

 

Rätt diagnos, åtgärd och kodning ger:

 • Rätt kvalitetsuppföljning
 • Rätt produktionsdata
 • Rätt ersättning utifrån DRG och KPP 

 

Aktuellt

 

 

Informationstillfällen för läkarsekreterare/vårdadministratörer

 

 Presentation från informationstillfällena:

 

 Informationsdag 2018pptx.pdf

 

OBS Ett förtydligande till bild 12 i presentationen:


Z48._, Z49._, Z51.0 och Z51.1 kan bara användas som huvuddiagnos vid planerad kirurgisk eftervård, dialysvård, strål- och cytostatikabehandling. Detta gäller både öppen- och slutenvård.

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar i ICD-10-SE och KVÅ

 

Information från Socialstyrelsen gällande ändringar från och med 1 januari 2018.

 

 

ICD-10-SE

 

Nya koder, borttagna koder och ändrade kodtexter till ICD-10-SE, inklusive fördjupningskoder

 

Ändringar i och tillägg till tryckt ICD-10-SE 

 

Bland annat ses dessa ändringar i ICD-10-SE:

 • Ny kod för Latent tuberkulos Z22.7
  (Fördjupningskod Z22.8A utgår)
 • Ändring av kategoritext för Z03 för att tydliggöra att denna kategori enbart används när man uteslutit och avskrivit ett tillstånd.

 

 

KVÅ

 

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

 

 Bland annat ses dessa ändringar i KVÅ:

 • Ny kod AU124 Upprättande av samordnad individuell plan
  (Ersätter tidigare XU045 som utgår )
 • Ny kod AU125 Upprättande av samordnad plan vid utskrivning
  (Ersätter tidigare XU046 som utgår)
 • Ny kod DR060 Hemhemodialyskontroll
 • Ny kod DR061 Hemhemodialysstart

 

 

Gemensamt diagnoskodverk för Region Östergötland f o m  1 april 2017.

 

Övergång från ICD10-Prim till ICD-10-SE


Den 1 april  kommer Primärvårds- och Rehaborganisationen att ha ICD-10-SE som förval i Cosmic. (OBS i Cosmic står ICD10)

Förberedelser har pågått under drygt 1 års tid och informationstillfällen har erbjudits till alla länsdelar.

Ändringen sker då ICD10-Prim inte längre uppdateras och Socialstyrelsen förordar användning av ICD-10-SE. Ändringen innebär att vi kan följa alla patienters vård på ett mer detaljerat sätt än tidigare men också  att vi har samma registreringssystem oavsett var i vården vi verkar.

ICD10-Prim finns tillgängligt i Cosmic fram till 1/6 så att all registrering av vård före 1 april kan slutföras.

 

Inför övergången till ICD-10-SE har ett antal lathundar reviderats, dessa hittar du i vänsterspalten på denna sida:

 • Användbara koder i Primärvården
 • Användbara koder i Rehaborganisationen

 

 

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos

Vissa ICD-10-SE-koder ska aldrig användas som huvuddiagnos. Socialstyrelsen har tagit fram en lista med dessa koder, se länk.

 

Vi har fått erinran om att vi i Region Östergötland felaktigt har använt Z53.2 Åtgärd ej genomförd pga patientens beslut av andra och ospecificerade skäl, som huvuddiagnoskod. 


Huvuddiagnos för vårdkontakten ska vara den diagnos som patienten skulle åtgärdats för. Om åtgärden ej genomförts kan Z53.2 anges som bidiagnos.


Se Socialstyrelsens lista för samtliga koder som ej ska användas som huvuddiagnos.

 

 

 

KVÅ-koder Rehabiliteringsplan f o m 1/1 2017

 

 • KVÅ-kod oförändrad:
  DV093 "Upprättande av rehabiliteringsplan"
 • KVÅ-kod utgår:
  DV094 "Rehabilitering enligt rehabiliteringsplan"
 • Ersätts av ny KVÅ-kod:
  DV098 "Genomfört åtgärdspaket enligt rehabiliteringsplan"
  Beskrivningstext: Koden får endast användas när hela rehabiliteringen enligt plan (se DV093) är genomförd

 

Förtydligande från Socialstyrelsen:

 

"Åtgärdskoden DV098 kan användas i både sluten vård och öppen vård. Åtgärdskoden kan alltså anges efter avslutad OCH genomförd slutenvårdsdel av rehabiliteringsplan samt efter avslutad OCH genomförd öppenvårdsdel av rehabiliteringsplan.

 

Åtgärden ska således inte användas om patienten skrivs ut för fortsatt rehabilitering i sluten vård vid annan klinik (det är kliniken som avslutar slutenvårdsrehabiliteringen som anger koden) eller om öppenvårdsrehabiliteringen ska fortsätta på annan klinik eller inrättning (det är den klinik eller inrättning som avslutar öppenvårdsrehabiliteringen som anger koden).

 

Beskrivningstexten till koden DV098 kommer att ändras till 1/1 2018."

 

 

 

 

Cosmicinfo

 

 Huvuddiagnos i DRG-grupperingen

 

Vi vill påminna om att det är väldigt viktigt att kontrollera att det är samma huvuddiagnos i DRG-grupperingsbilden som i journalanteckningen.

Se manualen för DRG-gruppering i Cosmic, särskilt informationen på sidan 4-5.

 

 

Vårdtillfälle med IVA-vistelse

 

För att underlätta dokumentation av epikris på bakavdelningen vid IVA-vistelse, registrerar nu vårdadministratörerna på IVA KVÅ-koder för de åtgärder som gjorts på IVA.
Då diagnos/åtgärd ska dokumenteras kan vårdadministratör på bakavdelningen "hämta för vårdkontakten" och på ett enkelt sätt få med IVA:s koder.

 

 

KVÅ-kod för yrkeskategori
 
I KVÅ-listan finns ett antal koder för yrkeskategorier t ex XS918 för sjukgymnast. Dessa koder är dock inte tänkta att användas vid dokumentation i journalen utan för konfigurering av vårdkontakter i patientjournalen, vilket görs av Cosmicförvaltningen.


Nya frågor och svar finns under fliken med samma namn i vänsterkolumnen!                    

                                                                                               

 

 

(i)-tecken efter KVÅ-kod

Sedan (!)-tecknet ändrades till ett (i)-tecken efter kodtexten ser vi det inte lika angeläget att redigera bort (i)-tecknet i journalen. Vi vill ändå påpeka att (i)-tecknet är till för att signalera om beskrivningstext som finns i KVÅ-listan för just den aktuella KVÅ-koden. Denna beskrivningstext syns inte i Cosmic.

 

 

 
  

Pågående

 • Analys av kodningskvalitet
  Socialstyrelsen har tagit fram ett verktyg för att mäta kodningskvalitet i patientregistret baserat på olika kvalitetsindikatorer där indikatorområde 1 handlar om uppenbara fel i kodningen. Inom Region Östergötland följer vi detta indikatorområde. För mer information se:
  Kodningskvalitet i patientregistret

 

 • Klinikbesök
  Efter önskemål om råd och tips kring diagnos- och åtgärdskodning besöker vi gärna kliniker.

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

 

Kerstin Jonsson
Chefläkare
Ansvarig för sjukdomsklassifikation
Telefon: 010-104 33 31

 

Lilian Kikuchi
Vårdadministratör
Telefon: 010-104 08 36

 

Lena Granberg
Vårdadministratör
Telefon: 010-104 08 35 

 

 

 

Har du frågor gällande sjukdomsklassifikation maila gärna till:

Lilian Kikuchi eller
Lena Granberg

Ett urval av tidigare inkomna frågor och svar finns publicerade, var god se listen till vänster.

 

Länk till Region Östergötlands kodningsutbildning