Region Östergötland

Nyheter arkiv

Här hittar du äldre (2013-2018) nyheter producerade av Tandvårdsenheten.


 

 

Nya anvisningar för Regionens Tandvårdsstöd

[2018-12-12]

Nya anvisningar för Regionens Tandvårdsstöd (N-, S-och F-tandvård) börjar gälla 2019-01-15. Ni hittar anvisningarna på Tandvårdsenhetens hemsida samt under Så fungerar tandvården.

 

Nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar

[2018-06-20]

Ett nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar är nu framtaget och distribuerat till tandläkare/kliniker. Om ni inte fått nyhetsbrevet hittar ni det under Tandvårdsenheten informerar.

 

Tandvårdsbidraget höjs från 15 april 2018

 [2018-04-13]

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) dubblas från 15 april 2018 enligt regeringens budgetproposition.

Tandvårdsbidraget höjs från 300 kronor per år till 600 kronor per år för alla mellan 23 och 29 år och alla 65 år eller äldre.

För personer mellan 30 och 64 år höjs tandvårdsbidraget från 150 kronor till 300 kronor per person.

 

Ny tandvårdshandläggare

[2017-08-28]

Idag börjar tandvårdshandläggare Joakim Sundelin att arbeta inom Tandvårdsenheten. Vi hälsar Joakim välkommen till Tandvårdsenheten.

Joakim Sundelin nås på e-postadress: joakim.sundelin@regionostergotland.se

 

Nya anvisningar för regionens tandvårdsstöd

[2017-06-21]

Nya anvisningar för regionens tandvårdsstöd, N-, F- och S-tandvård, börjar gälla 1 september 2017. Ni hittar dessa under Anvisningar.

 

 Nypublicerat inom samhällsodontologi

[2017-05-18]

Nu finns det första digitala numret av Nypublicerat inom samhällsodontologi. Ni hittar denna utgåva under Rapporter.

 

Utbildning Munter

[2017-04-27]

Kompletterande utbildning i tandvårdsportalen Munter kommer att hållas enligt följande: * Linköping onsdag 17 maj klockan 17.00-18.30 i sammanträdesrummet Sessionssalen, Regionhuset, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

 

Anne-Marie Mörnhammar har gått i pension

[2017-04-03]

Anne-Marie Mörnhammar har gått i pension. Vi håller på med rekrytering av en tandvårdshandläggare.

Om ni har frågor som ni tidigare tagit med Anne-Marie Mörnhammar är ni välkomna att kontakta oss övriga medarbetare inom Tandvårdsenheten.

 

Nya bedömningstandläkare

[2017-02-07]

Idag börjar de nya bedömningstandläkarna Anita Mortensson och Lars Jönsson att arbeta inom Tandvårdsenheten. Vi hälsar dem välkomna till Tandvårdsenheten.

Anita Mortensson nås på e-postadress: anita.mortensson@regionostergotland.se
Lars Jönsson nås på e-postadress: lars.jonsson@regionostergotland.se

 

Nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar

 [2017-12-20] 

Ett nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar är nu framtaget och distribuerat till tandläkare/kliniker. Om ni inte fått nyhetsbrevet hittar ni det under Tandvårdsenheten informerar.

 

Höjd ålder inom tandvård för barn och unga

[2017-12-28]

Från och med 1 januari 2018 har barn och unga rätt till avgiftsfri tandvård till och med det år som de fyller 22.

Detta innebär att de som fyller 22 år har fortsatt rätt till avgiftsfri tandvård.

De som fyller 22 år och redan går hos en tandläkare och vill gå kvar där, behöver inte göra något nytt val av tandläkare.

 

Tandvård för asylsökande vuxna

[2016-12-30]

Från och med 1 januari 2017 har Region Östergötland möjlighet att sluta avtal med privata vårdgivare om tandvård för asylsökande vuxna.

Ansökan samt avtal hittar ni här:  
Tandvård för asylsökande vuxna

Vid frågor kontakta oss inom Tandvårdsenheten.


 

Höjd ålder inom tandvård för barn och unga

[2016-12-23]

Från och med 1 januari 2017 har barn och unga rätt till avgiftsfri tandvård till och med det år som de fyller 21.

Detta innebär att de som fyller 20 år har fortsatt rätt och de som fyller 21 år har åter rätt till avgiftsfri tandvård.

De som fyller 20 år och redan går hos en tandläkare och vill gå kvar där, behöver inte göra något nytt val.

De som fyller 21 år måste göra ett nytt val av tandläkare och fylla i en vårdvalsblankett. Om de inte fyller i vårdvalsblanketten kommer de efter tre månader att listas hos Folktandvården.

Alla 20- och 21-åringar kommer att få ett informationsbrev i mitten av januari månad där ovanstående beskrivs.

 

Tandvårdsenheten informerar

[2016-11-10]

 

Nu finns Tandvårdsenheten informerar nr 2 2016.

 

E-frikort för privata vårdgivare inom tandvård

[2016-09-15]

Från och med den 15 september blev det möjligt för privata vårdgivare inom sjukvård och nu även privata vårdgivare inom tandvård, som inte har Cosmic, att börja använda den webbapplikation för e-frikort som Region Östergötland erbjuder.

I webbapplikationen kan du som privat vårdgivare logga in och registrera patientavgifter samt se om patienten har e-frikort. Webbapplikationen kräver att du har ett e-tjänstekort (SITHS) vilket i sin tur kräver att du finns med i den nationella HSA-katalogen. Du måste också få en behörighet (medarbetaruppdrag och HSA systemroll) upplagd i den elektroniska katalogen.

Vid frågor kontakta införandeledare:
Sofie Bollman

Telefonnummer: 010-103 02 68
E-postadress: sofie.bollman@regionostergotland.se

Mer information om e-frikort, hur du ansluter och beställer e-tjänstekort. 

 

Prisjämförelsetjänsten för tandvård är från och med 27 april nedlagd

[2016-04-27]

Tjänstens direktfinansiering från staten togs bort från 2016 och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) kommer att upphandla tjänsten enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Inera har frågat samtliga landsting och regioner om de vill att Inera ska svara på upphandlingen alternativt om landstingen själva vill ta över finansieringen. En majoritet av dessa tyckte att tjänsten skulle avvecklas omedelbart. Beslutet om nedläggning av prisjämförelsetjänsten togs av Ineras styrelse i februari 2016.

 

Utbildningar Munter

[2016-01-18]

Kompletterande utbildning i tandvårdsportalen Munter kommer att hållas enligt följande:
* Linköping 26 januari klockan 17.00-18.30 i sammanträdesrummet Pionen, Regionhuset, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

 

Tandvårdsenheten informerar


Nu finns Tandvårdsenheten informerar nr 2 2015.

Vi önskar alla en trevlig midsommar.

 

Tandvårdsgruppen byter namn till Tandvårdsenheten


Från och med 1 april 2015 byter vi namn till Tandvårdsenheten.

 

Utprovad apnéskena är patientens egendom

 

Vid förlust av eller skada av yttre orsak på apnéskena, inom 5 år efter avslutad utprovning, utgår inte ersättning från Region Östergötland för ny apnéskena. Tandvårdsgruppen rekommenderar brukaren att se över sitt försäkringsskydd.

 

Olycksfallsregistreringen inom tandvården upphör

 

Vi inom Tandvårdsgruppen och Enheten för hälsoanalys har beslutat att registreringen av olycksfall inom tandvården upphör med omedelbar verkan.

Vi ber er sända in ifyllda tandskadejournaler för år 2014 till Enheten för hälsoanalys så fort som möjligt. Därefter kommer en slutrapport över inrapporterade uppgifter för år 2014 att sammanställas och presenteras.

Vi tackar för er hjälp med olycksfallsregistreringen under åren som varit!

Vid behandling av barn och ungdomar som drabbats av trauma mot mun eller tänder fortsätter ni att använda det internetbaserade verktyget som finns att tillgå på www.dentaltraumaguide.org

 

Gasolbrännare på tandkliniken


Information från Region Östergötlands brandskyddscontroller Anders Åberg.

Anders har träffat på tandvårdskliniker som använder sig av gasolbrännare, vilka man själva fyller på med en påfyllningstub.

Själva användandet av gasolbrännaren ser Anders inte som någon stor risk. Man skall dock tillse att det inte finns tändanledning såsom elektrisk utrustning inom 0,5 m, där gasolbrännaren hanteras eller förvaras. Detta för att förhindra att ev. utläckande gasol antänds.

Anders erfarenhet av påfyllning av gasol är, att det är svårt att göra detta, utan att man ”spiller ut” gasol. Av den anledningen tog Anders kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vilket är den myndighet, som har tillsyn vad gäller hantering av brandfarliga varor. Deras rekommendation är att påfyllning av gasol skall ske utomhus. Givetvis bör det inte ske i anslutning till rökplats. 

Eftersom hantering av gasol innebär en risk så skall ni som använder er av gasolbrännare, ta fram en dokumenterad rutin som beskriver; var man använder gasolbrännare, var man förvarar densamma och påfyllningsflaskan, samt var man fyller på densamma.

Har ni frågor om ovanstående så är välkommen att kontakta Anders.

Anders Åberg
Brandskyddscontroller,
FM centrum
010 - 10 30 402
www.regionostergotland.se

 

Tillägg till anvisningar för S-tandvård


I grupp S9 har bilaga lagts till angående debitering samt i grupp S15 har möjligheten att begära pH-mätning lagts till.

 

Ändringar i anvisningar för nödvändig tandvård


Med anledning av taxeändringarna 14-09-01 har anvisningarna för Nödvändig tandvård uppdaterats. Åtgärder har lagts till i Hemtandvård nivå 3 och 4.

 

Felaktigt utskickad information från Landstinget i Östergötland

 

Informationen som ni erhållit om att Landstinget övergår till elektroniska leverantörsfakturor är felaktigt och ni ska bortse från detta. Det kommer att skickas ut ett förklarande brev från Landstinget.

Vi ber om ursäkt för detta felaktiga utskick.

 

Anvisningar för hemtandvård


1 september 2014 införs nya anvisningar för hemtandvård.

 

Nya grupper får tandvårdsstöd

 

1 januari 2013 infördes ett nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar. Stödet ska ge möjlighet för personer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad och uppmuntra till förebyggande behandlingar. Tandvårdsstödet består av två delar.

Den första delen av stödet är ett bidrag som kan användas till förebyggande tandvård. Det s.k. särskilda tandvårdsbidraget (STB) kommer att administreras av Försäkringskassan och riktar sig till personer som p.g.a. sin sjukdom eller funktionsnedsättning riskerar att få en försämrad tandhälsa.

Bidraget är högst 600 kronor per halvår och gäller enbart för förebyggande tandvård eller abonnemangstandvård.

I de flesta fall krävs ett läkarintyg som anger att man tillhör någon av de grupper som har rätt till ersättning. Intyget uppvisas för tandläkaren eller tandhygienisten.

Kriterier för rätt till STB

  1. Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
  2. Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun-, eller
      halsregionen
  3. Sjögrens syndrom
  4. KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller
      näringsdryck
  5. Cystisk fibros
  6. Ulcerös kolit
  7. Crohns sjukdom
  8. Tarmsvikt
  9. Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller
      gastroesofageal refluxsjukdom
10. Svårinställd diabetes
11. Dialysbehandling
12. Immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
13. Organtransplantation

STB kan användas för åtgärderna 101, 102, 103, 105, 161, 162, 201, 204, 205, 206, 311, 312, 321, 341, 342, 343.

Den andra delen av stödet är Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård). Stödet ska ge möjlighet för personer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad och uppmuntra till förebyggande behandlingar.

Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, F-tandvård, omfattar personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av:

  1.  svår psykisk funktionsnedsättning,
  2.  Parkinsons sjukdom,
  3.  multipel skleros,
  4.  cerebral pares,
  5.  reumatoid artrit,
  6.  systemisk lupus erythematosus,
  7.  sklerodermi,
  8.  amyotrofisk lateralskleros,
  9.  orofacial funktionsnedsättning
10.  symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått
       hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)
11.  sällsynt diagnos och stora svårigheter att sköta sin munhygien, 
       stora svårigheter att genomgå tandvårdsbehandling eller orofaciala
       symtom.

Läkarintyg krävs.

När intyget godkänts av landstinget får man ett blått tandvårdskort.

Bastandvård sker enligt avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Tandvårdsbehandlingen omfattar inte fastsittande protetik (kronor, broar, implantat). Förhandsbedömning krävs vid större behandlingar.

För mer information hänvisas till Så fungerar tandvården