Region Östergötland

Diabetesrådet

Regelverk för Diabetesrådet Region Östergötland

 

Allmänt


Diabetesrådet är en rådgivande referensgrupp till regionledning och den diabetologiska professionen inom Region Östergötland.
Diabetesrådet samarbetar med den lokala patientorganisationen och läkemedelskommittén.
Diabetesrådet skall arrangera en utbildningsdag (Östergötlands diabetesdag) en gång per år.

Syfte

 • Att utforma länsövergripande vårdprogram och revidera detta minst en gång per år. Vårdprogrammet skall utgå från Nationella Riktlinjer för diabetesvård
 • Att vara remissinstans för frågor som rör diabetesvården
 • Att vara remissinstans i patientsäkerhetsfrågor inom diabetesvården
 • Att utforma undervisningsmaterial för patienter och vårdpersonal
 • Att presentera kvalitetsuppföljning av diabetesvården minst en gång per år via koordinator och kvalitetsansvarig sjuksköterska (KAS) beställa och presentera standardstatistik samt genomgång av NDR:s årsrapport för Östergötland

Organisation


Huvudman – Region Östergötland
Diabetesrådet utgörs av:

 • Läkare och diabetessjuksköterska från Diabetesmottagningarna vid Lasarettet i Motala, Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset Norrköping
 • Allmänläkare och diabetessjuksköterska från primärvårdens tre distrikt – östra, centrala och västra
 • En dietist och en fotterapeut för hela länet.
 • Två representanter för Östergötlands läns Diabetesförening
 • En läkare och eventuellt en diabetessjuksköterska från barnklinik är adjungerade vid frågor som rör personer med diabetes under 18 år.
 • Koordinatorer (primärvård och sjukhusvård) och kvalitetsansvariga sjuksköterskor KAS (primärvård och sjukhusvård) för Nationella Diabetesregistret (NDR) utses av diabetesrådet och skall beredas plats  som medlem i rådet.
 • Rådet utser en ordförande och en sekreterare inom gruppen.

Diabetesrådet skall sammanträda minst två gånger per termin. Alla sammanträden skall protokollföras av sekreterare och justeras av ordförande före distribution till rådets medlemmar.

Länk till vårdprogram diabetes