Region Östergötland

Försäkringsmedicinsk kommitté

På uppdrag från Ledningsstaben bildades 2019 den nuvarande Försäkringsmedicinska kommittén vars övergripande syfte är att i samverkan bidra till en jämlik, trygg samt patient- och rättssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess för Östergötlands medborgare.

Kommittén har en tydlig koppling till ledning och styrning och består av en sammansättning med olika representanter på ledande nivå från Region Östergötland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länets kommuner.

I handlingsplanen för kommande tvåårsperiod prioriteras samverkansarbete gällande säker sjukskrivning, kompetens och digitalisering.