Region Östergötland

Försäkringsmedicinsk kommitté

Under 2000 - talets början ökade antalet sjukskrivningar vilket medförde en rad olika nationella indikativ. Bland annat initierade regeringen en Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet (SOU 2002:5) med insatser riktade till olika sektorer, däribland hälso- och sjukvården.

Sjukfrånvaron i Sverige, som i dag ligger nära en europeisk medelnivå, har över en längre tid utmärkt sig av stor variation. De senaste åren har inte varit något undantag i mitten av 2000-talet inleddes en nedgång som höll i sig i mer än sju år. I slutet av 2010 vände sjukfrånvaron åter uppåt vilket vi även kan se i Östergötland som länge haft lägst sjukpenningtal i Sverige.

Redan 2003 bildades en sjukskrivnings kommitté i Östergötland som verkade fram till 2012 uppdraget var att öka medvetenheten i sjukskrivningsärenden, stödja kollegor i vården och arbeta med kvalitetsutveckling av läkarintyg. Sjukskrivningsfrågorna går nu in i en ny fas, där vi ser att en nystart behövs med anledning av det har en Försäkringsmedicinsk kommitté bildats där uppdraget utgår från ledningsstaben

Den Försäkringsmedicinska kommitténs övergripande syfte är att bidra till en säker, god och jämlik sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess i Östergötland. Kommittén har en tydlig koppling till ledning och styrning och består av en sammansättning med olika representanter på ledande nivå från Region Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Det första uppdraget för den Försäkringsmedicinska kommittén är att få en nulägesbild av sjukskrivningsmönstret i Östergötland för att kunna sätta in relevanta åtgärder.