Landstinget i Östergötland

Kostnadsansvar för läkemedel

Region Östergötland har i likhet med kostnadsansvaret för de läkemedel som rekvireras till klinik och mottagning, ett decentraliserat kostnadsansvar för receptläkemedel inom förmånen. Ersättningen för receptläkemedel är också på samma sätt som för de läkemedel som rekvireras till klinik och mottagning en integrerad, ej öronmärkt, del av ersättningen till verksamheterna för att bedriva vård. Principerna gällande kostnadsansvaret för läkemedel beslutas av Hälso- och sjukvårdsnämnden och fördelningen av ersättning mellan olika verksamheter beslutas av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionstyrelsen.
 
Läkemedelskommittén fungerar som en rådgivande instans åt såväl regionledning med stab, produktionsenhetschef och verksamhetschef i den process där kostnadsansvar och  ersättning beslutas.
 
Regionens modell bygger på att verksamheten fattar det slutliga beslutet om hur mycket resurser som skall användas för läkemedel och för annan behandling. Detta då sjukvårdens resurser är begränsade, vilket innebär att en krona mer till läkemedel blir en krona mindre till annan sjukvård och omvänt.
 
Kvalitetsarbete kring läkemedel och kunskap samt aktiva val gällande egen läkemedelsförskrivning och läkemedelsanvändning vid sjukhuskliniken och vårdcentralen är därmed av stor betydelse. Detta för att uppnå bästa möjliga vård utifrån de förutsättningar som finns.
 

Kostnadsansvar för totalkostnaden (försäljningspriset)

Sjukhuscentrums, kliniks och vårdcentrals kostnadsansvar för receptläkemedel baseras på totalkostnaden, vilket motsvarar försäljningspriset och inkluderar både förmånskostnaden och patientavgiften. Motivet till att ha ett sådant kostnadsansvar är dels för att verksamhetens kostnad för ett receptläkemedel ska vara likvärdigt med kostnaden om samma läkemedel rekvireras till enheten och dels för att säkerställa en likabehandling av patienten oavsett om han/hon har frikort eller inte.
 
Ersättningen för receptläkemedel, oavsett klassning, grundas även den på totalkostnaden.

 

Kostnadsansvar och klassning av receptläkemedel

Region Östergötland har valt att klassificera läkemedel och andra produkter inom läkemedelsförmånen i tre olika kategorier: allmänläkemedel, klinikläkemedel och fokusläkemedel, där kostnadsansvaret varierar mellan kategorierna.
 
En översyn av klassningen sker varje år, vilket kan resultera i förändringar i klassningen. Förslag till eventuell omklassning lämnas av Läkemedelskommittén till regiondirektören som beslutar i ärendet. Information om de principer som tillämpas vid en eventuell klassning samt rådande klassning finns nedan.   

Klinik, allmän och fokusläkemedel 2021 (pdf 38 Kb, öppnas i nytt fönster)

 
Allmänläkemedel
Vårdcentralen där patienten (östgöten) är listad, bär kostnaden för allmänläkemedel oberoende av vem som förskrivit. Detta benämns ofta ”befolkningsbaserat kostnadsansvar” och utgångspunkten är ett konsumtionsperspektiv där patientens behov är i fokus.


Vårdcentralen ersätts för kostnader i samband med allmänläkemedel i form av en kapiteringsersättning grundad på ACG (Adjusted Clinical Groups) där kombinationen av diagnoser hos de listade individerna vid respektive vårdcentral ger en vikt som avgör nivån på ersättningen. Kapiteringsersättningen är en fastställd ersättning som ska fånga behovet av läkemedel inom en population.

 
Klinikläkemedel
Det sjukhuscentrum/ den klinik där förskrivaren arbetar får bära kostnaden för ett klinikläkemedel. Detta benämns ofta ”förskrivarbaserat kostnadsansvar” och innebär ett direkt kostnadsansvar för det som sker på enheten.

Kostnader för klinikläkemedel som förskrivs av primärvården eller privatläkare utan vårdavtal för läkemedel på recept belastar Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ersättningen för kostnader i samband med klinikläkemedel är helt integrerad i ersättningen till sjukhuscentrum för att bedriva vård.

Fokusläkemedel
Den enhet som förskrivaren arbetar på får bära kostnaden för fokusläkemedel och detta oavsett om förskrivningen sker inom primärvård eller sjukhusvård. 

Idag ingår endast ett fåtal läkemedel i denna kategori. För att ett läkemedel ska klassas som fokusläkemedel ska minst 1 av nedanstående kriterier vara uppfyllt:

  • Oklarheter kring ett läkemedels terapeutiska roll vid lansering
  • Kostnadsansvaret huvudsakligen inte hos dem som kan påverka/bör beakta kostnaden
  • Önskemål om ytterligare styrning
  • Läkemedel med flera användningsområden där ett/flera områden berör både sjukhusverksamhet och primärvård
  • Läkemedel vars användningsområde är under förändring

Ambitionen är att klassningen av ett läkemedel som fokusläkemedel är temporär och ska utvärderas inför varje nytt budgetår.

Vårdcentralen ersätts för kostnader i samband med fokusläkemedel i form av en kapiteringsersättning utformad på samma sätt som för allmänläkemedel. För sjukhuscentrum/klinik är även denna ersättning helt integrerad i ersättningen för att bedriva vård.
 

Delvis delat kostnadsansvar för allmänläkemedel

I regionens budget- och styrmodell för receptläkemedel ingår ett delat ansvar mellan sjukhusklinik och vårdcentral för ett eventuellt över- eller underskott för allmänläkemedel. Detta innebär att en sjukhusklinik får ta del av en vårdcentrals överskott för allmänläkemedel och vara med och bära kostnaden för ett eventuellt underskott. Ansvarsfördelningen grundas på sjukhusklinikens och vårdcentralens andel av totalkostnaden för allmänläkemedel som de har genererat genom sin förskrivning av allmänläkemedel till vårdcentralens listade patienter. 

 

Kostnadsansvar för tjänsten att Apotekstjänst Sverige AB dosdispenserar läkemedel

Kostnaderna för tjänsten att Apotekstjänst Sverige AB dosdispenserar läkemedel hanteras på samma sätt som allmänläkemedel. Det vill säga vårdcentralen där dospatienten (östgöten) är listad bär kostnaden oberoende av vem som initierat dosdispenering.  Ersättningen ingår i sin tur i kapiteringsersättningen för allmänläkemedel.