Landstinget i Östergötland

Vanliga frågor

Kostnadsansvar för läkemedel väcker många frågor och missförstås ofta. Här har vi samlat de vanligaste frågorna:

 • Vilka läkemedel skall jag skriva ut?
 • Varför "läkemedelsbudget"?
 • Varför ökar läkemedelskostnaderna?
 • Spelar det någon roll för budgeten om en patient jag skriver recept till har frikort eller ej?
 • Vad är allmän-, klinik och fokusläkemedel?
 • Vilka läkemedel kostar pengar för min klinik?
 • Hur lång tid skall jag skriva ut läkemedel för?
 • Vad händer med ett underskott i budgeten?

Vilka läkemedel skall jag skriva ut?

De läkemedel patienten behöver och som du kan ta medicinskt ansvar för!

Varför "läkemedelsbudget"?

Region Östergötland arbetar inte med en budget för läkemedel. Det skulle låsa in resurser till läkemedel respektive annan vård när syftet med läkemedelsreformen 1997 var att behandla läkemedel som all annan vård. Istället har kostnadsansvaret för läkemedel decentraliserats och ingår utan öronmärkning i den totala ersättningen till verksamheten. Det är alltså ute i vården som det slutligen fattas beslut om hur mycket som bör satsas på läkemedel respektive annan vård.

Läkemedelskostnaderna för östgötar har under flera år legat under  riksgenomsnittet.  På Sveriges kommuners och landstings hemsida kan du se hur läkemedelsanvändningen utvecklas månad för månad. Viktigt att veta vid bedömning av denna statistik är att kostnader för läkemedel kan variera mellan landsting beroende på hur landstinget valt att förse patienten med läkemedel.

Varför ökar läkemedelskostnaderna?

Kostnaderna för läkemedel har historiskt ökat genom att vi:

 • har en befolkning som åldras
 • behandlar fler patienter under längre tid med mer läkemedel
 • har högre ambitionsnivå = vidgar indikationer
 • ersätter äldre billigare läkemedel med nya dyrare

Det är fr a den sista faktorn som driver på läkemedelskostnaderna. Samtidigt ger de ökade kostnaderna vinster i sjukvården och samhället.

Till detta ska nämnas att patentutgångar och byte till likvärdigt generika påverkar kostnadsutvecklingen i motsatt riktning.

Spelar det någon roll för verksamhetens ekonomiska resultat om en patient jag skriver recept  till har frikort eller ej?

Nej! Läkemedelsbudgeten, liksom läkemedelsstatistiken på landstingets intranät,  utgår ifrån vad läkemedlet kostar över disk på apoteket (försäljningspriset). Det är läkemedlets totalkostnad som kliniker och vårdcentraler fått täckning för i sin ersättning och därför också läkemedlets totalkostnad - och inte landstingets kostnad - som belastar enheten. Alla läkemedel och hjälpmedel som ingår i läkemedelsförmånen  ingår alltså med sin fulla kostnad i det decentraliserade kostnadsansvaret.

Vad är allmän-, klinik och fokusläkemedel?

Landstinget har valt att kategorisera läkemedel inom förmånen (receptläkemedel) i tre olika huvudgrupper: allmän-, klinik- och fokusläkemedel. Allmänläkemedel förskrivs huvudsakligen av primärvården och är ofta läkemedel som används mot olika folksjukdomar medan klinikläkemedel framförallt förskrivs från sjukhuscentrum. När det gäller fokusläkemedel finns det inte en tydlig koppling till en förskrivarkategori utan vem som förskriver varierar med läkemedlet.

Kostnadsansvaret för dessa läkemedel varierar mellan kategorierna. En översyn av klassningen sker varje år, vilket kan resultera i förändringar i klassningen. Information om kostnadsansvar och de principer som tillämpas vid en eventuell klassning samt rådande klassning finns nedan angivna.

Kostnadsansvar läkemedel

 

Vilka läkemedel kostar pengar för min klinik?

Det är bara förskrivningar till östgötar som belastar din kliniks budget. Skriver en läkare ut läkemedel till en utomlänspatient så belastas inte klinikens budget då patientens hemlandsting betalar läkemedelsförmånen (utifrån personnumret på receptet).

 • Läkare vid sjukhus: Alla klinikläkemedel. Allmänläkemedel som du förskriver  belastar den vårdcentral som patienten tillhör. Om vårdcentralen går med underskott när det gäller läkemedel så kommer ditt sjukhuscentrum stå för en del av underskottet (lika mycket i % som er förskrivning uttryckt i totalkostnad i % av alla allmänläkemedel som belastar vårdcentralens budget). Gör däremot vårdcentralen ett överskott kommer ditt sjukhuscentrum få ta del av överskottet utifrån samma principer som gäller för ett eventuellt underskott. 
 • Läkare vid vårdcentral: Alla allmänläkemedel som du förskriver + alla allmänläkemedel som förskrivs till era listade patienter (östgötar) oavsett förskrivare. När du förskriver klinikläkemedel belastar det landstinget centralt, vilket innebär att landstinget får mindre pengar till andra behandlingar än läkemedel.
 • Privatläkare: Hur kostnaderna belastar din mottagning beror på hur läkemedel hanteras i de vårdavtal som finns. Om du skriver ett allmänläkemedel belastar det den vårdcentral som din patient är listad vid och du minskar   då i motsvarande grad dina kollegers utrymme vid den vårdcentralen att erbjuda vård.

Hur lång tid skall jag skriva ut läkemedel för?

För så lång tid som patienten behöver läkemedlet och du tar medicinskt ansvar för behandlingen. 

Vad händer med ett underskott i budgeten?

Den grundläggande principen är att en vårdcentral eller ett sjukhuscentrum inte har fått "pengar till läkemedel". Den så kallade "läkemedelsbudgeten" innebär egentligen bara att beräknade läkemedelskostnader synliggörs inom den samlade kostnadsramen för en enhet. Det är alltså möjligt att använda resurserna till annat än läkemedel, t ex andra behandlingsmetoder, om detta innebär att enheten gör mer nytta för sina patienter. Detta innebär också att underskott respektive överskott hanteras inom enheten. Men självklart kan inte ett överskott få användas till verksamhetsutveckling om inte enheten i sin verksamhetsberättelse kan peka på ett kvalitetsarbete som visar att man inte underförskriver läkemedel eller att det finns andra strukturella skäl till ett överskott. På samma sätt kan inte ett underskott leda till utökade resurser om inte det går att visa att underskottet beror på en ambitionsnivå som är i linje med landstingets prioriteringar.

För dig som förskriver läkemedel innebär det att om de pengar din verksamhetschef fått "till läkemedel" är för lite enligt er mening, kommer det inte med automatik mer pengar till er enhet då landstinget inte får mer pengar från staten. En förskrivning från dig som inte är kostnadseffektiv innebär då i praktiken att du minskar möjligheten för dina kolleger på din enhet att behandla sina patienter på ett adekvat sätt. För att kunna få mer pengar till kliniken måste ni genom ert kvalitetsarbete göra det troligt att ni borde ha mer resurser för att kunna uppfylla era åtaganden.