Landstinget i Östergötland

Läkemedel och covid-19

På den här sidan hittar du frågor och svar kring läkemedel och läkemedelsanvändning i samband med Covid-19.

Observera att svaren INTE är riktlinjer från Regionala sjukvårdsledningen utan svar på frågor som inkommit till Läkemedelsmedelsinformationscentralen i Linköping (LiLi) samt till övriga läkemedelsinformationscentraler(LIC) i Sverige och Norge (RELIS).

Utredningarna är baserade på tillgänglig litteratur och resurser vid publiceringstillfället. Innehållet i utredningarna uppdateras inte efter publicering. Hälso- och sjukvårdspersonalen är själva ansvariga för användningen av utredningens innehåll vid rådgivning eller patientbehandling. 

Patientrelaterade läkemedelsfrågor

Vid patientrelaterade läkemedelsfrågor kontakta LiLi på telefonnr. 010 – 103 33 23 (telefontider vardagar: 09:00 – 16:00) eller mejla Lakemedelsinformationscentralen@regionostergotland.se.  

 

FRÅGOR OCH SVAR

2020-07-08

Nya rön stödjer fortsatt användning av ACE-hämmare och ARB under covid-19 pandemin

Nya observationsstudier av blodtrycksläkemedel ACE-hämmare och ARB (renin-angiotensin receptorblockare) har inte visat någon effekt på risken att bli smittad av viruset Sars-cov-2. Inte heller försämrar de prognosen för patienter som har infekterats av viruset.

EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten uppmanar därför till fortsatt behandling med ACE-hämmare och ARB enligt tidigare råd. (Länk fulltext)

2020-06-17
Belatacept vid covid-19
Mycket begränsad erfarenhet vid behandling av transplanterade patienter med covid 19. Rituximab verkar vara förknippad med svår sjukdomsförlopp. Några fall beskrivna. Min fråga är: hur är det med belatacept? Är det beskrivet att njurtransplanterade patienter som har belatacept som underhållsimmunosuppression har ökad risk för svår sjukdom? Vi har några patienter som har en sådan immunosuppression och kanske vi bör överväga byte. Tacksam om ni har tid att svara. Har letat själv, men väldigt lite info. Kommer inte åt alla "webinars" heller. (Länk fulltext)
2020-05-04

Klozapin och covid-19

Finns det uppdaterad information/dokumentation kring behandling med klozapin och covid-19? Innebär klozapin användning ökad risk för ett svår/svårare sjukdomsförlopp vid covid-19? Vilka åtgärder bör rimligen vidtas hos patienter som använder detta läkemedel? (Länk fulltext)

2020-05-04
Påverkas covid-19 av pregabalin eller gabapentin?

Finns det dokumentation kring huruvida pregabalin eller gabapentin användningen kan påverka covid-19 sjukdomsförloppet negativt? (Länk fultext)
2020-05-04
Höga doser C-vitamin (askorbinsyra) i syfte att förebygga covid-19 hos äldre

Sjuksköterskor från hemsjukvården undrar kring användning av höga doser C-vitamin (askorbinsyra) till äldre. Detta då anhöriga till äldre patient (< 90 år) har framfört önskemål om att behandla/ordinera höga doser C-vitamin, 1 g x 4-5, upp till 5 g per dag. De har hört att höga doser C-vitamin är fördelaktigt i dessa covid-19 tider och kan förhindra insjuknande i covid-19. Medan andra källor tar upp att höga doser askorbinsyra under lång tid avrådes.

Frågeställningen är: vad är en "hög dos" askorbinsyra och hur länge är "lång tid" mer specifikt? Finns det dokumentation som styrker att höga doser C-vitamin kan ha en förebyggande effekt mot covid-19? (Länk fulltext)

2020-04-20

Metotrexat och andra immunsuppressiva läkemedel vid covid-19

Vad säger tillgänglig dokumentation om immunsupprimerande läkemedel närmare bestämt metotrexat, mot psoriasis, i dessa coronatider. Nedsätter läkemedlet immunförsvaret till den graden att man bör sätta ut metotrexat även om patienten besväras av ökad ledvärk?

Samma fråga ställs gällande nya biologiska läkemedel mot Artrit. Som de facto sänker immunförsvaret. Hur göra?  (Länk fulltext)

(se även Infliksimab og Covid-19)

2020-04-20

Bör triamcinolon injektioner undvikas till allergiker med avseende på eventuell risk för covid-19 smitta?

Frågeställande läkare; undrar om man bör undvika att ge allergiker Kenacort® (triamcinolon) injektioner i och med behandlingen innebär risk för nedsatt immunförsvar och det sett i förhållande till om man blir smittad av covid-19. (Länk fulltext)
2020-04-15
Covid-19 och statiner

Finns det anledning att göra uppehåll i statinbehandling vid Covid-19? Det förekommer uppgifter i sociala medier om en ökad risk för allvarligt förlopp vid covid-19, som skulle vara kopplad till låga kolesterolnivåer. (Länk fulltext)

2020-04-07
Forlenget QT-tid av covid-19-medikamenter
Flere av medikamentene som brukes eksperimentelt mot COVID-19 vil i følge crediblemeds kunne gi lang QT-tid (hydroksyklorokin,azitromycin, Kaletra, etc). Det kan tenkes at noen pasienter vil få flere av disse legemidlene samtidig. Hvilken betydning har dette for pasienter som ligger på respirator på intensiv? (Länk fulltext)

2020-04-02
Klorokinfosfat eller hydroxiklorokin vid behandling av COVID-19-infektion under graviditet

Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) beskriver klorokinfosfat och hydroxiklorokin som läkemedel att överväga hos patienter som behöver sjukhusvård för Covid-19. Vad gäller för dessa preparat under graviditet? (Länk fulltext)

2020-04-01
Seponering av flutikasjon inhalasjon på grunn av risiko for covid-pneumoni

Lege er kontaktet av en pasient med astma og pollenallergi som spør om Relvar (flutikason) inhalasjon bør seponeres på grunn av eventuell økt risiko for corona (covid-19)-pneumoni. (Länk fulltext

2020-04-01

Dokumentasjon for bruk av hydroksyklorokin ved COVID-19

Trump mener malariamedisinen må godkjennes og tas i bruk NÅ. Legemidlet er omtalt i medisinske tidsskrift og aviser over hele verden. Flere land har tatt klorokin inn i retningslinjer for behandling av COVID-19. I Norge har forskrivning av Plaquenil økt brått. Men, hva vet vi egentlig om effekt av klorokin og hydroksyklorokin mot SARS-CoV-2 infeksjon? (Länk fulltext)
2020-04-01

Metformin mot covid-19-virus

Det ønsker litteratur om metformin mot coronavirus (covid-19). Hva ligger til grunn for forhåpninger, og hva er det teoretiske farmakologiske prinsippet? (Länk fulltext)
2020-03-31
Budesonid - bør planlagt oppstart utsettes grunnet covid-19?
Henvendelse fra farmasøyt: Henvendelsen gjelder en pasient med proktitt hvor det vurderes oppstart med Cortiment (budesonid). Lege stiller spørsmål vedrørende om det er lurt å avvente behandlingen til koronasituasjonen er merunder kontroll. Bakgrunnen for betenkningen er mulig immunosuppresiv effekt. (Länk fulltext)
2020-03-30
Pneumokokkvaksine og influensavaksine ved risiko for covid-19

En pasient uten milt har tatt pneumokokkvaksine (Pneumovax) i fjor og årets influensavaksine. Siden lungebetennelse er en stor risiko ved covid-19, vil det å ha tatt vaksinen gjøre risikoen for lungebetennelse mindre eller fraværende? (Länk fulltext)

2020-03-30
Valsartan og Covid-19

Ein pasient som bruker valsartan mot hypertensjon har kontakta legen sin grunna bekymring for om valsartan gjev auka risiko for alvorleg forløp ved Covid-19-smitte. Legen ønskjer rask tilbakemelding på kva ein skal tenkje om denne problemstillinga og kva legen kan råde pasienten til? Spørsmål frå allmennlege. (Länk fulltext)

2020-03-20
Behöver man sätta ut angiotensinreceptorblockare (ARB) eller ACE-hämmare vid risk för eller konstaterad covid-19?

Behandling med ACE-hämmare/ARB kan, utifrån teoretiska resonemang och experimentella data, innebära både en fördel och en nackdel för det kliniska förloppet av covid-19-infektionen. Det finns i nuläget inget stöd för att göra behandlingsuppehåll för att förebygga insjuknande i infektionen. Vid konstaterad sjukdom bör övervägande om fortsatt behandling göras utifrån en sedvanlig klinisk bedömningen av patientens hjärt-kärl-status. (Länk fulltext)

2020-03-19

Behöver man testa för glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist inför klorokinbehandling av covid-19? 

Klorokin har rapporterats kunna ge hemolys hos patienter med glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist, oklart hur ofta. Det är inte aktuellt med en regelmässig screening i en svensk kontext. Analys kan övervägas tex hos män med ursprung från söder om Sahara, men tidsaspekten måste vägas in. Karolinska Universitetslaboratoriet erbjuder ett snabbtest för enzymaktivitet tre gånger per vecka. (Länk fulltext)

2020-03-19

Kan man ge klorokinfosfat i sond?

Tabletter Klorokinfosfat RPH Pharma kan krossas och ges i sond. Tabletterna är dock filmdragerade och filmen kan bilda flagor som riskerar att täppa till sonden. Krossa därför noga och skölj rent sonden före och efter varje administrering. (Länk fulltext)

2020-03-19

Kan man ge hydroxiklorokin (Plaquenil) i sond?

Tabletter Plaquenil kan krossas och ges i sond. Tabletterna är dock filmdragerade och filmen kan bilda flagor som riskerar att täppa till sonden. Krossa därför noga och skölj rent sonden före och efter varje administrering. (Länk fulltext)

2020-03-20

Biverkningar, interaktioner och kontraindikationer vid behandling av covid-19 med klorokinfosfat eller hydroxiklorokin?

Ett dokument från Läkemedelsinformationscentralen i Göteborg har publicerats här: https://relis.no/sporsmal_og_svar/11-578?source=relisdb-se

2020-03-22

Jag har hört i media att NSAID, ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockare (ARB) och glitazoner skulle vara riskabla att använda vid covid-19. Finns det någon grund för detta påstående?

Ett dokument från Läkemedelsinformationscentralen i Uppsala har publicerats här: https://relis.no/sporsmal_og_svar/14-281?source=relisdb-se