Landstinget i Östergötland

Riktlinjer och egenkontroll

Nedan finner du ett antal dokument som relaterar till de föreskrifter som finns kring läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården.

Riktlinje läkemedelshantering

Riktlinjen är avsedd att användas inom all hälso- och sjukvård och tandvård i Östergötland. Tonvikten i riktlinjen är att ansvarsfördelningen inom läkemedelshanteringen ska vara tydlig och att verksamhetschef/medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska se till att skriftliga lokala rutiner utarbetas.

Läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård samt tandvård
Läkemedelshantering - lokal rutin
Presentation över de viktigaste nyheterna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvårdenLäkemedel som ska dokumenteras i förbrukningsjournal

En riktlinje över de läkemedel som ska dokumenteras i förbrukningsjournalen har tagits fram. Avsikten är att denna ska uppdateras en gång per år.

Läkemedel som ska dokumenteras i förbrukningsjournal 

Egenkontroll läkemedelshantering

I Socialstyrelsens författning SOSFS 2011:9* framgår att vårdgivaren ska utöva egenkontroll med den frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren ska dessutom säkerställa att hanteringen av läkemedel i verksamheten regelbundet genomgår en extern kvalitetsgranskning**.

Inom Region Östergötland finns ett stödsystem för egenkontroll av läkemedelshantering, vilket bygger på en elektronisk enkät. För mer information kring egenkontroll läkemedelshantering se Egenkontroll läkemedelshantering.

Vid frågor gällande läkemedelshantering kontakta Kvalitetsansvarig för egenkontroll läkemedelshantering via mejl till lakemedel@regionostergotland.se.

Fotnot:

*Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete).

**HSLS-FS 2017:37, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvård). Ligger till grund för majoriteten av frågorna i enkäten för egenkontroll läkemedelshantering. Enstaka frågor baseras på SOSFS 2011:9 samt SOSFS 1997:14 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård).