Region Östergötland

Äldres läkemedelsanvändning inom hemtjänst och särskilt boende

I rapporten Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting indikatorer och bakgrundsmått som syftar till att ge en bred bild av den sammanhållna vården och omsorgen om äldre.

Läkemedelsbehandling är den vanligaste medicinska behandlingen av äldre, men samtidigt är det viktigt att tänka på att en omfattande läkemedelsanvändning utgör ökade risker för biverkningar, läkemedelsinteraktioner och bristande följsamhet.

Resultaten för indikatorerna som avser äldres läkemedelsbehandling ses nedan, både för Östergötland samt totalt för hela riket. Resultaten för Östergötland är närmast oförändrade från förra årets resultat.

Rapporten i sin helhet finns på Socialstyrelsens hemsida. I rapporten framgår vilka läkemedel som ingår i respektive indikator nedan.

Se även Region Östergötlands behandlingskort Äldrekort här.


Tabell. Resultat från rapporten Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre. Data från Socialstyrelsen.

Indikator

   Östergötland      Riket   
Tre eller fler psykofarmaka,
75 år och äldre i hemtjänsten
                5,3 %      6,9 %
Tre eller fler psykofarmaka,

75 år och äldre i särskilt boende

              13,4 %    16,9 %
Olämpliga läkemedel,

75 år och äldre i hemtjänsten

              10,9 %

   10,5 %
Olämpliga läkemedel,

75 år och äldre i särskilt boende

              11,4 %      8,7 %
Användning av antipsykotiska
läkemedel, 75 år och äldre i hemtjänsten
                2,1 %      3,3 %
Användning av antipsykotiska
läkemedel, 75 år och äldre i särskilt boende

              10,3 %

   14,3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Shutterstock