Region Östergötland

SIR-systemet, som beskriver bakteriers känslighet för antibiotika, har ändrats

En artikel i Läkartidningen skriver om SIR-systemets förändring som har fått en ny definition.

Sättet att beskriva bakteriers känslighet för antibiotika enligt SIR-systemet är välkänt, både i Sverige och utomlands. Förkortningarna har sedan länge utgjort beskrivningar av bakterier som; känsliga (S), intermediärt känsliga (I) respektive resistenta (R). Definitionen av I har upplevts som mångtydig och har av många missuppfattats som en variant av R. Sedan den 1 januari 2019 har därför definitionen för I-kategorin ändrats.

För att klargöra definitionen av I har den europeiska referensgruppen för resistensbestämning av bakterier, ändrat benämningen från "intermediärt känslig" till "känslig vid ökad exponering" (på engelska susceptible, increased exposure). Ökad exponering innebär i dessa fall att tillgången på antibiotika ökas i infektionshärden. Det kan exempelvis ske genom ökad dos, minskat doserings-intervall eller genom förlängd infusionstid.

Författarna till artikeln skriver vidare att den tidigare definitionen ofta medförde byte från välkända, fortfarande användbara, preparat till nya, "säkrare", bredspektrumpreparat vid minsta osäkerhet. Sådana byten utgör dock en av orsakerna till att resistensutvecklingen har ökat. Implementering av den nya definitionen av SIR-systemet är således ett viktigt steg i arbetet för rationell antibiotikaanvändning i Sverige.

Du hittar hela artikeln på Läkartidningen.se.