Region Östergötland

Studie visar på möjligheter med kortare antibiotikakurer genom tätare doser

En studie genomförd av Folkhälsomyndigheten visar att en kortare behandlingstid, motsvarande fem istället för tio dagar, med penicillin vid halsfluss inte gav en sämre effekt. Halsfluss, som orsakas av streptokocker, är en vanlig orsak till antibiotikaförskrivning. Folkhälsomyndigheten fick i uppdrag av regeringen att se över nya sätt att använda befintlig antibiotika på ett mer rationellt sätt.

I studien jämfördes kurer om fem respektive tio dagar och ca 90 procent av de totalt 433 patienter som ingick i studien var friska en vecka efter avslutad behandling, oavsett kurens längd. Därtill försvann patienternas symtom av halsont helt inom fyra dagar, oavsett om penicillinet gavs under fem eller tio dagar. Utifrån kurernas längd sågs inte heller någon skillnad i antalet patienter som återinsjuknande eller som utvecklade komplikationer. Därmed visade resultaten på att femdagarskurerna inte gav en sämre effekt mot halsfluss, jämfört med kurerna som gavs under 10 dagar.

Folkhälsomyndigheten skriver att studien bidrar till ökade kunskaper som kan användas vid framtida behandlingsrekommendationer.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.Foto: Shutterstock