Region Östergötland

Nyhetsarkiv 2012

Här finner du 2012 års nyheter.

2012-12-20
Vilka läkemedelsföretag är anslutna till läkemedelsförsäkringen?

2012-12-20
Uppdaterade riktlinjer för tjänsten ApoDos

2012-12-17
Ansvar för den samlade läkemedelslistan - LKÖs bedömning och rekommendation

2012-12-14 Läkemedelsverket
Ny behandlingsrekommendation för halsfluss

2012-12-13 Janusinfo
SBU-rapport om olika sätt att skatta njurfunktion

2012-11-28 Läkemedelsverket
Ny handlingsplan för nationella läkemedelsstrategin

2012-11-28 Läkemedelsverket
Varannan naturlig bantningsprodukt innehöll läkemedel

2012-11-23 Janusinfo
Vuxna med adhd medicineras i allt större utsträckning med centralstimulerande medel

2012-11-22
Upphandling av tjänsten dosdispensering

2012-11-21
Prishöjningar på vissa cancerläkemedel och Epanutin

2012-11-16
Prova använda läkemedelsdatabasen Micromedix

2012-11-15 Läkemedelsverket
Följ Nationellt Antibiotikaforum via webben

2012-11-09
TLV:s webbaserade undersökning - är du en av de utvalda?

2012-11-07 Janusinfo
Dålig kunskap hos äldre om möjliga biverkningar

2012-11-01 Janusinfo
Utredning vill förbättra tillgången till läkemedel

2012-10-31 Janusinfo
Lågdos ASA minskade kognitiv försämring i svensk studie

2012-10-26 Janusinfo
Säkerhetsproblem uppkom hos en fjärdedel av nya läkemedel

2012-10-22 Läkemedelsverket
Säkerheten av diklofenak utreds vidare

2012-10-22 Janusinfo
Risk för levertoxicitet vid behandling med agomelatin (Valdoxan)

2012-10-19 Läkemedelsverket
Nationell rekommendation om antibiotikaprofylax i tandvården

2012-10-17
Undersökning om TLV, generiskt utbyte och läkemedelskostnader 

2012-10-17 Läkemedelsverket
Frågor och svar om rapporterade narkolepsifall

2012-10-17 Läkemedelsverket
Förorenade läkemedel som orsakat meningit finns inte i Europa

2012-10-12
Ändrade läkemedelsföreskrifter - vilket arbete pågår inom LiÖ?

2012-10-11 Janusinfo
Marginell tilläggseffekt med högdos statiner

2012-10-09 Läkemedelsverket
Granskning av läkemedel som innehåller kodein

2012-10-09 Läkemedelsverket
Åtgärder för minskad kassation av läkemedel

2012-10-03 TLV
Xarelto (rivaroxaban) ingår i högkostnadsskyddet

2012-10-03 Läkemedelsverket
Reviderad licensföreskrift - generell licens beviljas inte längre i samband med receptförskrivning

2012-10-01 Läkemedelsverket
Begränsad tillgång på cancerläkemedlet tamoxifen

2012-09-17 TLV
Sifrol kvar i högkostnadsskyddet efter prissänkning


2012-09-12 Läkemedelsverket
Ibesartan Teva återkallas på grund av fel i förpackningens informationsblad

2012-09-05 Läkemedelsverket
Cymevene pulver till infusionsvätska 500 mg för intravenöst bruk av tillverkningsbatch N0019 skall ej användas

2012-09-03 Janusinfo
Stor förbättringspotential för UVI-behandling av äldre enligt nationell registerstudie

2012-09-03
Tryptizol försvinner från marknaden inom kort

2012-08-30 Janusinfo
Sfinx i journalen minskade antalet läkemedelsinteraktioner

2012-08-30 Janusinfo
Gränsvärden för hormoner och diklofenak i avloppsvatten

2012-08-27 Läkemedelsverket
DepoCyte (liposomalt cytarabin) 50 mg dras tillbaka

2012-08-24
Förslag för frivillig generisk förskrivning på remiss

2012-08-20 Socialstyrelsen
Obligatoriska läkemedelsgenomgångar i ändrad läkemedelsföreskrift

2012-08-17 Läkemedelsverket
Antibiotikaläkemedlet Spektramox oral lösning 50 mg/ml+12,5 mg/ml med batchnummer 96625 ska ej användas

2012-08-13
Synonymlistan för läkemedel har uppdaterats

2012-08-13
Innohep åter tillgängligt

2012-08-13 Läkemedelsverket
Sänkt rekommenderad maxdos för intravenöst ondasetron (Zofran)

2012-07-26
Information om Pascal ordinationsverktyg

2012-07-24 Läkemedelsverket
Kalcitonin rekommenderas endast för korttidsbehandling

2012-07-23 Läkemedelsverket
Säkrare vård med bättre läkemedelssäkerhet

2012-07-23 TLV
Prolia ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

2012-07-23 TLV
Gardasil subventioneras nu för vaccination av unga kvinnor i åldrarna 13-26 år

2012-07-23 Läkemedelsverket
Program för läkemedel till förfogande för användning av humanitära skäl (compassionate use program)

2012-07-04 Läkemedelsverket
Fel dosering i vissa bipacksedlar för antibiotika-preparatet Tadim (kolistimetat)

2012-06-28 Läkemedelsverket
Nytt program ska öka kunskapen om barns läkemedel

2012-06-28
Försenade dosleveranser från dosapoteket

2012-06-25
Omklassifikation av läkemedel på recept inför 2013

2012-06-25
Viktig förändring av biverkningsrapportering

2012-06-20
Generiska alternativ till desloratadin (Aerius)

2012-06-20 Läkemedelsverket
Tryptizol och Trilafon avregistreras

2012-06-19
Nytt nummer av Dagens Dos

2012-06-11
Nya nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

2012-06-11
Bristen på Innohep delvis avhjälpt

2012-06-07 (Läkemedelsverket)
Första studien om rådgivning kring receptfria läkemedel

2012-06-04 (TLV)
Generiskt atorvastatin 10 mg ingår i högkostnadsskyddet

2012-06-04
Reviderad lista för läkemedel i kommunala förråd

2012-06-01 (Janusinfo)
Betametason injektionsvätska kan förskrivas på licens

2012-05-31 (Läkemedelsverket)
Sällsynta fel på autoinjektor Anapen och Anapen junior innehållande epinefrin

2012-05-29
Äldrekorten har reviderats

2012-05-25 (Janusinfo)
Kritik mot förslag att upphäva lagen om läkemedelskommittéer

2012-05-24
Minska risken för hudbiverkningar vid behandling med ketoprofen gel

2012-05-29 (Läkemedelsverket)
Tillfällig brist på Betapred injektionsvätska - licenspreparat ett möjligt alternativ

2012-05-16
Leveransproblem av Innohep

2012-05-22 (Läkemedelsverket)
Tillfällig brist på Betapred injektionsvätska

2012-05-14
Generiska alternativ till atorvastatin (Lipitor)

2012-05-09 (TLV)
Cymbalta kvar i högkostnadsskyddet som tredjehandsalternativ

2012-05-09
Generiska alternativ till kandesartan (Atacand)

2012-05-04 (Janusinfo)
Färre vaccinrapporter - för övrigt oförändrat biverkningsmönster

2012-04-30 (Läkemedelsverket)
Nitroglycerin indraget på grund av stabilitetsproblem

2012-04-27 (Janusinfo)
Insulinpumpar utesluts ur högkostnadsskyddet

2012-04-23
Generiska alternativ till latanoprost (Xalatan)

2012-04-23
Generiska alternativ till quetiapin (Seroquel)

2012-04-18
Behandling av smärttillstånd hos äldre - nytt behandlingskort

2012-04-05 (Janusinfo)
Kloramfenikol tillfälligt slut på apoteken

2012-04-05 (Janusinfo)
Ny svensk övervakning av antibiotikaresistens

2012-03-26
Ändringar i REK-lista 2012 redovisas i nytt nummer av Dagens Dos

2012-03-20 (Läkemedelsverket)
Kartläggning av läkemedelsbehandling av barn på sjukhus

2012-03-20 (Läkemedelsverket)
Kampanj för att återlämna överbliva läkemedel

2012-03-19 (Läkemedelsverket)
Nya kontraindikationer och uppdaterad varning för strontiumranelat (Protelos)

2012-03-15
Pascal ordinationsverktyg ersätter E-dos

2012-03-12 (Janusinfo)
Läkemedel mot Gauchers sjukdom ut ur högkostnadsskyddet

2012-03-08
Nya belopp i högkostnadsskyddet för läkemedel sedan 1 januari 2012

2012-03-08 (Läkemedelsverket)
Ny blankett för förskrivning av livsmedel

2012-02-20 (Läkemedelsverket)
Nyttan överväger riskerna för läkemedel som innehåller orlistat (Alli, Xenical)

2012-02-15 (TLV)
Oxikodon kvar i högkostnadsskyddet men morfin är förstahandsalternativet

2012-02-14
Fas Ut 3-boken kan beställas från LiÖ

2012-02-13 (Janusinfo)
God vaccinationstäckning bland skolbarnen

2012-02-10 (Janusinfo)
Minskad förskrivning av antibiotika till barn

2012-02-07
REK-lista 2012 på väg

2012-02-02 (TLV)
Malariaprofylax utesluts ur högkostnadsskyddet

2012-01-27 (Janusinfo)
Ny version av kunskapstjänsten läkemedel och amning

2012-01-12 (Läkemedelsverket)
Suscard kan inte tillhandahållas under en längre tidsperiod

2012-01-19 (Janusinfo)
Låg risk för persistent pulmonell hypertension efter exponering för SSRI