Landstinget i Östergötland

Läkemedelsbehandling, REK-lista

Rekommenderade läkemedel

Läkemedelskommitt reviderar årligen en REK-lista över läkemedel som rekommenderas till den vanlige patienten vid de vanligaste sjukdomarna. Urvalskriterier är medicinsk dokumentation, beprövad erfarenhet och kostnadseffektivitet. Listan över rekommenderade läkemedel ska ses i sitt sammanhang, framförallt bakomliggande motiveringarna från expertgrupperna som finns tillgängliga via menyn till vänster, samt övriga behandlingsriktlinjer inom Region Östergötland och nationellt.

Bakgrundsdokumentation, motiveringar och råd om användning av rekommenderade samt övriga läkemedel finns tillgängliga via länkar under rubrikerna inom respektive terapiområde.

 


Bra och kostnadseffektiv användning av läkemedel handlar mer om vilka patienter som behandlas, eller inte behandlas, än val av enskilda preparat. Därför finns inget centralt fastlagt mål kring följsamhet till rekommendationslistan. Istället arbetar Läkemedelskommittén med att stödja kvalitetsarbete kring användning av läkemedel utifrån egna och lokalt fastställda mål för läkemedelsanvändningen.

 

 

 
REK-listor kan beställas hos läkemedelsenheten
 
Telefon: 010-103 7384 eller
E-post