Region Östergötland

Barn - rekommendationer 2017

Medlemmar i expertgruppen >>>

BARN - ALLERGI

Antihistamin, peroral behandling
Vid kortvariga symtom under t ex pollensäsongen rekommenderas peroralt antihistamin. I första hand rekommenderas receptfria antihistaminer. Vid otillräcklig effekt eller urtikaria och klåda rekommenderas receptbelagda alternativ.

Receptfri antihistamin

Barn  från 2 år och <30 kg loratadin Clarityn sirap  1,2, 5 ml x 1
tablett 1 10 mg (utbyte) , ½ x 1
Barn >30 kg tablett 1 10 mg, 1x1

 

Barn från 1 år desloratadin Aerius oral lösning 2,5 ml x 1
Barn  6-11 år Aerius munsönderfallande tablett
2,5 mg x 1
Barn från 12 år Aerius tablett 5 mg x1

 

I USA har Aerius oral lösning godkänts för behandling från 6 månaders ålder i dosen 2 ml x1.

Kronisk idopatisk urtikaria

Barn från 2 år och > 10 kg rupatadin Pafinur oral lösning
2,5 ml x 1
Barn > 25 kg 5 ml x 1
Barn från 12 år Pafinur tablett 2, 10 mg x 1

 

Klåda hos barn under 1 år

hydroxizin Atarax oral lösning
0,5 - 1 mg/kg x 2

Ögondroppar vid allergisk konjunktivit

Barn från 3 år olopatadin Opatanol, 1 droppe i båda ögonen x 2
Ingen åldersgräns natriumkromoglikat Lomudal (utbyte), dosering enligt FASS
Barn från 6 år nedokromil Tilavist, 1-2 droppar i båda ögonen x 2

Nässpray vid allergisk rinit

Nasal steroid, Barn från 3 år mometason 1 sprayning i båda näsborrarna x 1

 

BARN - ASTMA


Små barn (dvs yngre än 4-5 år) som inte kan hantera en pulverinhalator kan använda Airomir respektive Flutide Evohaler inhalationsspray med spacer. För barn yngre än 4 år finns bristfällig dokumentation av behandling med långverkande beta-2-agonister (LABA). Små barn som kräver tilläggsbehandling ska i första hand pröva montelukast. Barn äldre än 4 år kan vid otillräcklig effekt av inhalationssteroider pröva LABA. För fullständig genomgång av behandlingsalternativ och rekommendationer för hur läkemedel vid underhållsbehandling skall in- och utsättas hänvisas till behandlingsrekommendationer och Region Östergötlands vårdprogram.

 

Inhalationssteroid flutikason Flutide Evohaler
inhalationsspray för spacer
budesonid

Novopulmon Novolizer
Giona Easyhaler

Kortverkande beta-2-agonist salbutamol Airomir inhalationsspray för spacer
Ventilastin Novolizer
Buventol Easyhaler
Leukotrienantagonist montekulast

 

BARN - CYSTIT
 

nitrofurantoin Furadantin 1,5 mg/kg x 2 i 5 dygn.
trimetoprim Trimetoprim (utbyte) 
3 mg/kg x 2 i 3 dygn.
pivmecillinam Selexid (utbyte) 200 mg x 3 i 5 dygn, gäller barn från 5 år.

 

BARN - PYELONEFRIT


Pga en omfattande utredning i efterförloppet är primärdiagnostiken mycket viktig. Ett bra urinprov är mycket viktigt - påsprov kan användas för urinsticka men inte för odling. Åtminstone mindre barn (<2 år) bör utifrån detta bedömas akut av barnläkare som även ordnar uppföljning. Med tanke på hög resistens mot trimetoprim-sulfametoxazol rekommenderas inte längre dessa preparat som empirisk behandling utan endast efter att resistensmönster erhållits. Eftersom Cedax avregistrerats och tillgängligheten för ersättningspreparat är oklar rekommenderas kontakt med Barnklinikens jour.

BARN -FÖRSTOPPNING


Förstoppning hos barn är vanligt. Råd om rutiner, kost och tillräcklig dryck bör ges men är ofta inte tillräckligt. Goda möjligheter finns att erbjuda effektiv läkemedelsbehandling och diagnostiken är oftast lätt. Anamnes, tillväxtkurva, noggrann status och transglutaminasantikroppar räcker oftast för bedömning. De flesta barn bör kunna behandlas i primärvård. Spädbarn och barn med varningstecken talande för organisk orsak såsom dålig tillväxt eller kräkningar bör bedömas av barnläkare. Vid avföringsinkontinens bör alltid ofullständig tarmtömning misstänkas och förstoppningsbehandling erbjudas!

Lätt förstoppning
Kostråd
Toalettträning/toalettrutiner

Medelsvår och svår förstoppning
Kostråd
Toaletträning/toalettrutiner

Barn 6 mån-2 år laktulos Laktulos 1 (utbyte) 5-20 ml ev uppdelat på flera doser
Barn från 2 år laktulos Laktulos 5-30 ml x 1
Barn från 2 år makrogol + kaliumklorid Movicol Junior Neutral (utbyte) 1-2 dospåsar x 1
Barn 6 mån-2 år makrogol Forlax Junior 2 dosering enligt FASS
Barn från 8 år makrogol Forlax (utbyte)
1-2 dospåsar x 1

1) Vid medelsvår förstoppning
2) Ingår ej i läkemedelsförmånen

Eventuellt initialt lavemang, Klyx eller Resulax (se nedan för dosering).

Förstoppning med svåra akuta symtom eller fekalom

Barn från 6 mån makrogol + kaliumklorid Resulax 10 ml
Barn från ca 2-3 år makrogol + kaliumklorid Klyx 120 ml
Barn från 5 år makrogol + kaliumklorid Movicol Junior Neutral (utbyte) 7 dagars fekalombehandling enligt FASS

Därefter underhållsbehandling med makrogolpreparat. Lavemangen ges gärna med tappningskateter i plast ch12, som endast förs några cm in i ändtarmen.
 
BARN - SMÄRTA

 

Bakgrundsdokumentation

Nociceptiv smärta


Paracetamol
Paracetamol ingår i basterapi vid smärttillstånd hos barn och ungdomar. Oftast behöver barnen en högre dosering för att utnyttja den smärtlindrande effekten.

Till leverfriska barn paracetamol 20-25 mg/kg x 4

Dosen sänks med 25% efter 3 dygn. Inför en smärtsam procedur ges en uppladdningsdos på 30-40 mg/kg.

NSAID
NSAID kan gärna kombineras med paracetamol vid akut smärta. Biverkningsfrekvensen är densamma som för övriga åldrar men är låg vid behandlingstid under 5 dagar. NSAID kan användas från 6 månaders ålder.

NSAID ibuprofen Ipren (utbyte)  
4-10 mg/kg x 3-4
NSAID diklofenak Diklofenak (utbyte) 1 mg/kg x 2
NSAID naproxen Pronaxen (utbyte) 5 mg/kg x 2

 

Opioider
Svaga opioider rekommenderas inte till barn och ungdomar. För att ytterligare optimera smärtbehandlingen - komplettera med en stark opioid, se bakgrundsdokumentationen.

 

Fotnot

1) Receptfri förpackning finns

2) Ingår ej i läkemedelsförmånen