Region Östergötland

Barn - rekommendationer 2018

Medlemmar i expertgruppen >>>

BARN - ALLERGI

Antihistamin, peroral behandling
Vid kortvariga symtom under t ex pollensäsongen rekommenderas peroralt antihistamin. I första hand rekommenderas receptfria antihistaminer. Vid otillräcklig effekt eller urtikaria och klåda rekommenderas receptbelagda alternativ.

Antihistamin

  loratadin Clarityn sirap  1,2, 5 ml x 1
    tablett 2, 10 mg (utbyte) , ½ x 1 (från 2 år och <30 kg)
    tablett 2, 10 mg (utbyte), 1 x 1 (>30 kg)

 

  desloratadin Aerius oral lösning 2,5 ml x 1 (från 1 år)
    Aerius munsönderfallande tablett 2,5 mg x 1 (6-11 år)
    tablett 2, 5 mg (utbyte), 1 x 1 (från 12 år)

 

I USA har Aerius oral lösning godkänts för behandling från 6 månaders ålder i dosen 2 ml x 1.

Kronisk idopatisk urtikaria

  rupatadin Pafinur oral lösning
2,5 ml x 1 (från 2 år och > 10 kg)
    5 ml x 1 (> 25 kg)
    Pafinur tablett 1, 10 mg x 1 (från 12 år)

 

Klåda hos barn under 1 år

  hydroxizin Atarax oral lösning
0,5 - 1 mg/kg x 2

 

Ögondroppar vid allergisk konjunktivit

  olopatadin Opatanol, 1 droppe i båda ögonen x 2 (från 3 år)
  natriumkromoglikat Lomudal (utbyte), dosering enligt FASS (ingen åldersgräns)
  nedokromil Tilavist, 1-2 droppar i båda ögonen x 2 (från 6 år)

 

Nässpray vid allergisk rinit

Nasal steroid

mometason 1 sprayning i båda näsborrarna x 1 (från 3 år)

 

BARN - ASTMA


Små barn (dvs yngre än 4-5 år) som inte kan hantera en pulverinhalator kan använda Airomir respektive Flutide Evohaler inhalationsspray med spacer. För barn yngre än 4 år finns bristfällig dokumentation av behandling med långverkande beta-2-agonister (LABA). Små barn som kräver tilläggsbehandling ska i första hand pröva montelukast. Barn äldre än 4 år kan vid otillräcklig effekt av inhalationssteroider pröva LABA. För fullständig genomgång av behandlingsalternativ och rekommendationer för hur läkemedel vid underhållsbehandling skall in- och utsättas hänvisas till behandlingsrekommendationer och Region Östergötlands vårdprogram.

 

Inhalationssteroid flutikason Flutide Evohaler, spray för spacer
  budesonid

Novopulmon Novolizer, pulver
Giona Easyhaler, pulver

Kortverkande beta-2-agonist salbutamol Airomir, spray för spacer
Ventilastin Novolizer, pulver
Buventol Easyhaler, pulver
Leukotrienantagonist montekulast  

 

BARN - CYSTIT

 

  nitrofurantoin Furadantin 1,5 mg/kg x 2 i 5 dygn.
  trimetoprim Trimetoprim 3 mg/kg x 2 i 3 dygn.
  pivmecillinam Selexid (utbyte) 200 mg x 3 i 5 dygn (från 5 år)

 

BARN - PYELONEFRIT


Pga en omfattande utredning i efterförloppet är primärdiagnostiken mycket viktig. Ett bra urinprov är mycket viktigt - påsprov kan användas för urinsticka men inte för odling. Åtminstone mindre barn (<2 år) bör utifrån detta bedömas akut av barnläkare som även ordnar uppföljning. Med tanke på hög resistens mot trimetoprim-sulfametoxazol rekommenderas inte längre dessa preparat som empirisk behandling utan endast efter att resistensmönster erhållits. Eftersom Cedax avregistrerats och ersättningspreparat endast finns tillgängliga via licensförskrivning rekommenderas kontakt med Barnklinikens jour.

 

BARN -FÖRSTOPPNING


Förstoppning hos barn är vanligt. Råd om rutiner, kost och tillräcklig dryck bör ges men är ofta inte tillräckligt. Goda möjligheter finns att erbjuda effektiv läkemedelsbehandling och diagnostiken är oftast lätt. Anamnes, tillväxtkurva, noggrann status och transglutaminasantikroppar räcker oftast för bedömning. De flesta barn bör kunna behandlas i primärvård. Spädbarn och barn med varningstecken talande för organisk orsak såsom dålig tillväxt eller kräkningar bör bedömas av barnläkare. Vid avföringsinkontinens bör alltid ofullständig tarmtömning misstänkas och förstoppningsbehandling erbjudas!

Lätt förstoppning
Kostråd
Toalettträning/toalettrutiner

Medelsvår och svår förstoppning
Kostråd
Toaletträning/toalettrutiner

  laktulos

Laktulos 3 (utbyte)

5-20 ml ev uppdelat på flera doser (6 mån-2 år), 

5-30 ml x 1 (från 2 år)

  makrogol + kaliumklorid Movicol Junior Neutral (utbyte) 1-2 dospåsar x 1 (från 2 år)
  makrogol Forlax Junior 1 dosering enligt FASS (6 mån - 2 år)
    Forlax (utbyte) 1-2 dospåsar x 1 (från 8 år)

 

Eventuellt initialt lavemang, Klyx eller Resulax (se nedan för dosering).

Förstoppning med svåra akuta symtom eller fekalom

  makrogol + kaliumklorid Resulax 10 ml (från 6 mån)
  makrogol + kaliumklorid Klyx 120 ml (från ca 2-3 år)
  makrogol + kaliumklorid Movicol Junior Neutral (utbyte) 7 dagars fekalombehandling enligt FASS (från 5 år)


Därefter underhållsbehandling med makrogolpreparat. Lavemangen ges gärna med tappningskateter i plast ch12, som endast förs några cm in i ändtarmen.
 

BARN - SMÄRTA

 

Bakgrundsdokumentation

Nociceptiv smärta


Paracetamol
Paracetamol ingår i basterapi vid smärttillstånd hos barn och ungdomar. Oftast behöver barnen en högre dosering för att utnyttja den smärtlindrande effekten.

  paracetamol 20-25 mg/kg x 4 (till leverfriska barn)

Dosen sänks med 25% efter 3 dygn. Inför en smärtsam procedur ges en uppladdningsdos på 30-40 mg/kg.

NSAID
NSAID kan gärna kombineras med paracetamol vid akut smärta. Biverkningsfrekvensen är densamma som för övriga åldrar men är låg vid behandlingstid under 5 dagar. NSAID kan användas från 6 månaders ålder.

  ibuprofen Ipren 4-10 mg/kg x 3-4
  diklofenak Diklofenak (utbyte) 1 mg/kg x 2
  naproxen Pronaxen (utbyte) 5 mg/kg x 2

 

Opioider
Svaga opioider rekommenderas inte till barn och ungdomar. För att ytterligare optimera smärtbehandlingen - komplettera med en stark opioid, se bakgrundsdokumentationen.

 

Fotnot

1) Ingår ej i läkemedelsförmånerna

2) Receptfri förpackning finns

3) Vid medelsvår förstoppning