Region Östergötland

Gynekologi 2018

Medlemmar i expertgruppen

 1177 vårdguiden kan du läsa mer om behandling av gynekologiska sjukdomar.

Lokalbehandling av vaginal atrofi

 
Bakgrundsdokumentation

Östrogener estriol Ovesterin
estradiol Oestring
Vagifem 1 
Hormonfritt alternativ Replens

 Lokalbehandling med östrogen kan motverka urinträngningar samt verka profylaktiskt mot UVI.
Det finns flera hormonfria preparat i apotekens egenvårdssortiment.


 

Genitala infektioner

 

Bakgrundsdokumentation

Klamydia

Tetracyklin

doxycyklin
Makrolid erytromycin Ery-Max 

Doxycyklin på indikation Klamydia ingår i barnmorskors förskrivningsrätt.
Obs! Vid graviditet - se riktlinje/bakgrundsdokumentation.

 

Vaginal svampinfektion - lokalbehandling

ekonazol Pevaryl

Finns receptfritt. Återkommande infektioner kräver diagnostik (mikroskopi, odling).

 


Vaginal svampinfektion - peroral behandling

flukonazol
Vid verifierad infektion. Vid graviditet rekommenderas i första hand lokalbehandling.
 

Bakteriell vaginos, lokalbehandling

Första hand: dekvalinium Donaxyl
Andra hand: klindamycin
metronidazol Zidoval

 

Herpes genitalis

valaciklovirAntikonceptionella medel

 

Bakgrundsdokumentation

Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för personer under 21 år. Region Östergötland subventionerar läkemedel inom läkemedelsförmånerna för födelsekontroll till kvinnor fram till den dag de fyller 26 år. Detta innebär att kostnaden inte ska överstiga 100 kr per år oavsett typ av läkemedel. Receptet ska märkas "Subventionerat av Region Östergötland". Kombinerade p-piller, monofas, lågdos är i förstahandsval vid nyinsättning. Preparat med levnorgestrel innebär troligen något lägre trombosrisk jämfört med desogestrel- och drospirenoninnehållande preparat varför dessa bör användas i första hand. Möjligheten till optimal följsamhet ska alltid beaktas vid preparatval. Drospirenoninnehållande p-piller finns nu inom läkemedelsförmånen. Läs mer här.

Desogestrel är ett gestagenpreparat med högre antikonceptionell säkerhet och bättre glömskemarginal jämfört med traditionella minipiller. Samtliga gestagena metoder påverkar i de allra flesta fallen blödningsmönstret. Jaydess är en hormonspiral som är mindre, har lägre hormoninnehåll än Mirena och kan användas i tre år. Även Kyleena har lägre hormoninnehåll än Mirena, men kan användas i fem år.  Jaydess och Kyleena har enbart indikation antikonception, medan Mirena även har indikation menorragi och skydd mot endometriehyperplasi. Långverkande metoder har bättre följsamhet och därigenom bättre effektivitet än perorala metoder.

Kombinerade hormonella metoder (p-piller, vaginalring, p-plåster)

levonorgestrel + etinylestradiol Prionelle (utbyte)
(synonymt med Neovletta1)

Om inte levonorgestrel + östrogen fungerar kan annan kombinerad metod väljas individuellt.

Gestagen
desogestrel

Desogestrel (utbyte)
(synonymt med Cerazette1)

noretisteron

Mini-Pe1Långverkande gestagener

etonogestrel Nexplanon

levonorgestrel

 

Mirena
Jaydess
Kyleena
medroxiprogesteron Depo-Provera

 
Postcoital antikonception

ulipristal ellaOne1


Ulipristal (ellaOne) har bibehållen hög effekt under 120 timmar. Ulipristal kan köpas utan recept. Då ulipristal har högre effektivitet och längre effektduration än levonorgestrel rekommenderas detta i första hand, bortsett från när kvinnan redan står på p-piller. På grund av risk för interaktion, som kan sänka effektiviteten hos ulipristal, rekommenderas då levonorgestrel.  Kopparspiralinsättning inom 120 timmar är ett hormonfritt alternativ med högre effektivitet.

 

Menstruationsreglering


Bakgrundsdokumentation

Uppskjutande av menstruation eller anovulatorisk blödningsrubbning

noretisteron Primolut-Nor

Vid anovulatorisk blödningsrubbning cyklisk behandling 16:e - 25:e blödningsdagen. Kvinna med blödningsrubbning som ej regulariseras ska bedömas av specialist.

Rikliga men regelbundna menstruationer
tranexamsyra
levonorgestrel Mirena
estradiolvalerat + dienogest Qlaira


 

Klimakteriella besvär


Bakgrundsdokumentation

Sträva efter så låg dos och så kort behandlingstid som möjligt. Regelbundna utsättningsförsök bör göras. Vid otillräcklig effekt kan dosökning vara aktuell. Kvinnor med menopaus innan 45 års ålder ska rekommenderas substitutionsbehandling fram till åtminstone förväntad genomsnittlig ålder för menopaus även vid avsaknad av symtom.

Vegetativa besvär hos kvinnor i perimenopaus/menopaus
Sekventiell behandling

estradiol + noretisteron (lågdos) Novofem
estradiol + noretisteron Femasekvens
estradiolvalerat + medroxiprogesteron Divina Plus

 

Vegetativa besvär hos kvinnor tidigast 1-2 år efter menopaus

 Kontinuerlig gestagen-östrogenbehandling

estradiol (0,5 mg)+ noretisteron (0,1 mg) Eviana 1
estradiol (1mg) + noretisteron (0,5mg) Activelle (utbyte)
estradiolvalerat + medroxiprogesteron Indivina

 
Övrigt, klimakteriella besvär postmenopausalt

tibolon Livial  (utbyte)

Livial är ett andrahandsalternativ vid blödningsrubbningar
och nedsatt libido eller bröstspänningar vid estradiolbehandling.

 

Hysterektomerad kvinna - ej behov av gestagentillägg

estradiol Femanest
Estradot plåster

 

Plåster är ett något dyrare alternativ men minskar risken för leverpåverkan och blodpropp jämfört med tabletter och rekommenderas därför till kvinnor och leversjukdom, malabsorption och ökad risk för blodpropp.

Observera att använda plåster fortfarande innehåller stor mängd läkemedel och bör hanteras som läkemedelsavfall, både inom vården och av patient.

 

Premenstruell dysforisk störning (PMDS)

Bakgrundsdokumentation

escitalopram
sertralin

Behandling med SSRI har i placebokontrollerade studier visat en mycket god effekt vid PMDS. Olika SSRI-preparat förefaller effektmässigt likvärdiga. Läkemedelsbehandling endast under lutealfas är lika effektiv som kontinuerlig behandling.

 

Urogynekologi

 
Se avsnitt Urologi.

1 Ingår ej i läkemedelsförmånerna.