Region Östergötland

Hjärta-kärl exklusive hypertoni 2018

Medlemmar i expertgruppen

På 1177 vårdguiden kan du läsa mer om behandling av hjärt/kärlsjukdomar.

För Hypertoni och Lipidrubbningar - se expertgrupp Endokrinologi!

För Sekundärprofylax med trombocythämmare vid icke-embolisk ischemisk stroke - se avsnitt Smärta/neurologi

 

Ischemisk hjärtsjukdom  


Bakgrundsdokumentation
 

Angina pectoris samt sekundärprofylax efter hjärtinfarkt

 

Statin atorvastatin  
Ezetimib ezetimib  
Salicylsyraderivat acetylsalisyra  
Betablockerare metoprolol 1  
ACE-hämmare enalapril 2  
Nitrat glycerylnitrat Glytrin (utbyte)
Suscard
  isosorbidmononitrat Imdur (utbyte)


1 Hos den fullt revaskulariserade patienten där hjärtinfarkten inte har efterlämnat nedsatt pumpkraft och det inte finns kvarstående kärlkramp anses betablockad inte vara en självklar behandling.

2 Vid nedsatt vänsterkammarfunktion, diabetes mellitus eller hypertoni. Ersätts med kandesartan vid biverkan.

 

Hjärtsvikt 


Bakgrundsdokumentation

Patienter med hjärtsvikt på basen av nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion skall behandlas med ACE-hämmare och betareceptorblockerare. Vid biverkningar av ACE-hämmare byts till en angiotensinreceptorblockerare (ARB) som är ett andrahandsval. För patienter med nedsatt systolisk hjärtfunktion på full behandling med ACE-hämmare och betareceptorblockerare men med kvarvarande symtom ska tillägg av mineralkortikoidreceptorantagonist (MRA) övervägas.

För patienter med symptomgivande hjärtsvikt och uttalat nedsatt ejektionsfraktion (EF< ca 35%) kan byte från ACE-hämmare/ARB till Entresto® samt primärprofylaktisk ICD vara aktuellt. Om patienten även har EKG med vänster grenblock och QRS-duration>ca 140 ms kan också en så kallad hjärtsviktspacemaker (CRT) vara aktuellt. Remittera till hjärtsviktsmottagning.

ACE-hämmare enalapril  
Betareceptorblockerare                       metoprolol  
Loop-diuretika furosemid  
MRA spironolakton1  
Angiotensinreceptorblockerare kandesartan  

 
1 Ersätt spironolakton med eplerenon vid biverkan gynekomasti.

Vid hjärtsvikt och bevarad systolisk funktion saknas studier som visar effekt på mortalitet eller morbiditet av ovanstående läkemedel. Behandlingen får då inriktas på symtomlindring och behandling av bakomliggande riskfaktorer såsom hypertoni och ischemi.

Antikoagulation


 Bakgrundsdokumentation

Antikoagulation                      apixaban         Eliquis                             
  dabigatran               Pradaxa
  rivaroxaban      Xarelto
  warfarin      Warfarin Orion

 
Behandling med nya orala antikoagulantia vid förmaksflimmer rekommenderas till patienter med nyupptäckt förmaksflimmer inkluderande de patienter som ska genomgå elkonvertering, samt till tidigare obehandlade patienter. NOAK får ej väljas till patient med mekanisk klaffprotes. Vid välfungerande pågående warfarinbehandling rekommenderas inte byte till NOAK. Val av NOAK bör individualiseras. Apixaban har god dokumentation och är minst beroende av utsöndring via njurar vilket är en fördel vid behandling av äldre och patienter med nedsatt njurfunktion. Dabigatran har fördelen av en tillgänglig specifik antidot och god dokumentation hos yngre med bevarad njurfunktion. Rivaroxaban kan väljas om en-dos är viktigt för den enskilda patienten. Bland övriga skillnader kan nämnas att dabigatran inte kan dosdispenseras. Rivaroxaban skall intas i samband med måltid. Reducerad dos skall endast väljas då patienten uppfyller kriterier för detta enligt respektive preparats produktsresumé.
 

Möjlig interaktion mellan protonpumpshämmare och clopidogrel (Clopidogrel)
(extern webbplats, öppnas i nytt fönster)