Region Östergötland

Hjärta-kärl exklusive hypertoni 2017

Medlemmar i expertgruppen

På 1177 vårdguiden kan du läsa mer om behandling av hjärt/kärlsjukdomar.

För Hypertoni och Lipidrubbningar - se expertgrupp Endokrinologi!

För Sekundärprofylax med trombocythämmare vid icke-embolisk ischemisk stroke - se avsnitt Smärta/neurologi

 

Ischemisk hjärtsjukdom  


Bakgrundsdokumentation
 

Angina pectoris samt sekundärprofylax efter hjärtinfarkt

 

Statin atorvastatin
Ezetimib ezetimib Ezetrol
Salicylsyraderivat acetylsalisyra Trombyl
Betablockerare metoprolol
ACE-hämmare enalapril 1
Nitrat glycerylnitrat Glytrin (utbyte)
Nitroglycerin Recip
Suscard
isosorbidmononitrat Imdur (utbyte)


1) Vid nedsatt vänsterkammarfunktion, diabetes mellitus eller hypertoni

Synen på betablockad efter hjärtinfarkt har förändrats. Hos den fullt revaskulariserade patienten där hjärtinfarkten inte har efterlämnat nedsatt pumpkraft och det inte finns kvarstående kärlkramp anses betablockad inte längre vara en självklar tillvidarebehandling. 

 

Hjärtsvikt 


Bakgrundsdokumentation

Patienter med hjärtsvikt på basen av nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion skall behandlas med ACE-hämmare och betareceptorblockerare. Vid biverkningar av ACE-hämmare byts till en angiotensinreceptorblockerare (ARB) som således är ett andrahandsval. Patienter med nedsatt systolisk hjärtfunktion på full behandling med ACE-hämmare och betareceptorblockerare men med kvarvarande symtom skall dessutom behandlas med tillägg av mineralkortikoidreceptorantagonist (MRA).

ACE-hämmare enalapril
Betareceptorblockerare                       metoprolol
Loop-diuretika furosemid
MRA spironolakton
Angiotensinreceptorblockerare kandesartan

 

Vid besvär med gynekomasti finns möjligheten att byta från spironolakton till eplerenon.

Vid hjärtsvikt och bevarad systolisk funktion saknas studier som visar effekt på mortalitet eller morbiditet av ovanstående läkemedel. Behandlingen får då inriktas på symtomlindring och behandling av bakomliggande riskfaktorer.

Antikoagulation


 Bakgrundsdokumentation

Antikoagulation                      apixaban         Eliquis                             
dabigatran               Pradaxa
rivaroxaban      Xarelto
warfarin      Warfarin Orion

 
Behandling med nya orala antikoagulantia vid förmaksflimmer rekommenderas till patienter med nyupptäckt förmaksflimmer inkluderande de patienter som ska genomgå elkonvertering, samt till tidigare obehandlade patienter och patienter med svårhanterad warfarinbehandling. NOAK får ej väljas till patient med mekanisk klaffprotes. Val av NOAK bör individualiseras. Apixaban rekommenderas till äldre och till patienter med nedsatt njurfunktion. Dabigatran har fördelen av en tillgänglig specifik antidot och god dokumentation hos yngre med bevarad njurfunktion. Rivaroxaban kan väljas om en-dos är viktigt för den enskilda patienten. Apixaban och rivaroxaban kan dosdispenseras men inte dabigatran. För patienter med välfungerande pågående warfarinbehandling rekommenderas inte byte till NOAK.


 

Möjlig interaktion mellan protonpumpshämmare och clopidogrel (Clopidogrel)
(extern webbplats, öppnas i nytt fönster)