Region Östergötland

Mage-Tarm 2018

Medlemmar i expertgruppen

På 1177 vårdguiden kan du läsa mer om behandling av sjukdomar inom mag/tarm-området.

Dyspepsi


Oftast övergående, livsstilsråd och exspektans rekommenderas.
Protonpumpshämmare (PPI) är inte godkända på denna indikation.
Provbehandling med PPI avrådes, bland annat p.g.a utsättningsproblematik med hypersekretion av saltsyra som rekylfenomen. Vid misstanke om organisk orsak bör gastroskopi eller annan utredning övervägas. Det diagnostiska värdet av gastroskopi försämras påtagligt om patienten behandlats med PPI.

 

Ulkussjukdom

Bakgrundsdokumentation

Protonpumpshämmare

omeprazol

 

Möjlig interaktion mellan protonpumpshämmare och klopidogrel
(pdf 55 Kb, öppnas i nytt fönster)

 
Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

 
Bakgrundsdokumentation


Tillfälliga, lindriga till måttliga besvär

Livsstilsråd och exspektans. Egenvård med antacida eller H2-blockerare ranitidin. 1

Svårare, kontinuerliga besvär eller vid terapisvikt med ranitidin

Protonpumpshämmare omeprazol                  


Svårare former av GERD behöver kontinuerlig behandling med adekvat dos PPI. Vid tveksamhet om diagnos bör utredning övervägas. Långtids pH-mätning ger bäst vägledning vid reflux - gastroskopi vid misstänkt striktur eller malignitet.

 

Illamående, kräkningar

 
Bakgrundsdokumentation

Motilitetsstim. metoklopramid

 
Doseringen för metoklopramid är 10 mg upp till 3 gånger dagligen i max 5 dagar. OBS! Risk för irreversibla neurologiska biverkningar vid mer än 2 veckors behandling!

Rörelsesjuka, graviditetsillamåendemeklozin Postafen

 

Tillfällig förstoppning

 

Kontaktlaxativ natriumpikosulfat Cilaxoral
Mikrolavemang Microlax

 

Kronisk förstoppning

 

Bakgrundsdokumentation

ispaghulaskal Lunelax, Vi-Siblin
makrogol + elektrolyter Movicol (utbyte)
laktulos

 
Vid opioidorsakad förstoppning rekommenderas Cilaxoral i kombination med makrogol. Bulkmedel ska inte användas vid opioidorsakad förstoppning och med försiktighet till äldre med dåligt vätskeintag.

natriumpikosulfat Cilaxoral
makrogol+ elektrolyter Movicol (utbyte)

Diarréispaghulaskal Lunelax, Vi-Siblin
loperamid

 

Hemorrojder
lidocain + hydrokortison Xyloproct 1


 

1 Ingår inte i läkemedelsförmånen.