Landstinget i Östergötland

Ordnat införande av läkemedel

Syftet med ordnat införande är att åstadkomma en kostnadseffektiv, ändamålsenlig och jämlik användning av nya läkemedel, för alla patienter, i hela landet. Arbetet sker på både nationell och lokal nivå.
 
Mycket information om det nationella arbetet finns på samverkansmodellens egna sidor. Där finns kunskapsunderlag, rekommendationer och information om vilka läkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande. Där beskrivs också hur den nationella processen för ordnat införande fungerar.
 
Det finns en lokal arbetsgrupp för ordnat införande av läkemedel som ansvarar för att driva arbetet och processerna på ett standardiserat sätt både för läkemedel där det finns en nationell rekommendation och där det endast finns en lokal hantering. I första hand prioriteras att ta ställning till nya läkemedel och indikationsområden som förmodas få stor inverkan på hälso- och sjukvårdens kostnader.
Arbetet utförs i tät dialog med berörda parter inom såväl Läkemedelskommittéens expertgrupper som direkt berörda verksamheter. Ett samarbete sker också inom sydöstra sjukvårdsregionen. I den lokala processen ska arbetet med medicinska och hälsoekonomiska diskussioner samt budgetdialog drivas parallellt och påbörjas i ett tidigt skede. 

Nominering av läkemedel

För att nominera ett läkemedel till processen för ordnat införande av läkemedel, använd Nomineringsblankett (se länk till höger). Öppna mallen, fyll i efterfrågade uppgifter, spara ner i nytt namn och e-posta till lakemedel@regionostergotland.se .

 
Kontaktvägar

Vid frågor kontakta lakemedel@regionostergotland.se